Len učiť nestačí

Branislav Jelenčík

ZHRNUTIE

Príspevok sa venuje problematike efektívnej prípravy absolventov pre prax. Osobitne analyzuje skupinu kritérií, ktoré sú rozhodujúce pre atraktívnosť absolventa pri uchádzaní sa o prácu, alebo spoluprácu z pozície podnikateľa, živnostníka. Výsledkom analýzy je skupina rámcových téz rozpracovaných v príspevku: Príprava absolventa pre prax nespočíva iba v teoretickom a praktickom zvládnutí akreditovaného učiva. V praxi využiteľný a perspektívne vnímaný absolvent musí disponovať skupinou doplnkových kompetentností (zručností, návykov, osobnostných predpokladov …). Pri nábore, výbere, naviazaní zmluvného vzťahu s absolventmi, hodnotení ich efektívnosti (ako zamestnancov, tak dodávateľov či iných partnerov) sa dnes už využívajú vysoko sofistikované manažérske metódy a systémy, ktoré rýchlo odhaľujú skutočné predurčenie kandidáta pre pracovnú ponuku. Ak škola (fakulta) bude ignorovať tieto metodiky, systémy a skupinu kritérií, bude sa čoraz viac dostávať do driftu od reality a jej reputácia klesne. Škola musí teda nielen učiť predpísané učivo, ale aj vzdelávať a vychovávať pre plynulé a pokiaľ možno bezproblémové zaradenie sa absolventov do profesionálneho života. Škola musí neustále skúmať, dokonca prognózovať, čo by mohla prax v budúcnosti potrebovať.

Kľúčové slová: dizajn, učiteľ, zručnosti, pedagogika, FA STU, architektúra, absolvent, fakulta, vzdelávanie, manažment, urbanizmus, študent