Kvalita dokumentácie vypracovanej pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie

Katarína Pavličková

ZHRNUTIE

Jednou zo základných podmienok kontroly kvality EIA je systematické hodnotenie dokumentácie. Systém hodnotenia kvality a úplnosti dokumentácie by mal obsahovať súbor kritérií, ktoré umožňujú vyhodnotiť tak procesné požiadavky, ako aj požiadavky na obsah dokumentácie EIA. Účelom kritérií kvality je poskytnúť účastníkom EIA pomôcku pri kontrole úplnosti a vhodnosti informácií uvedených v dokumentácii EIA. Systém hodnotenia – kontrola kvality dokumentácie EIA na Slovensku je dobrovoľná.

Kľúčové slová: EIA, posudzovanie vplyvov, proces, kvalita, dokumentácia, životné prostredie