Krajinnoekologické determinanty plánov rozvoja a obnovy vidieka v SR

Ingrid Belčáková

ZHRNUTIE

Krajina je nevyhnutnou súčasťou nášho prírodného a človekom vytvoreného prostredia a mnohí ju považujú za jednu z najdôležitejších zložiek zdravého a príjemného života. V druhej polovici tohto storočia sme boli svedkami jeho zraniteľnosti z hľadiska hospodárskeho rastu a sociálnych zmien. Často sa nám nepodarilo adekvátne predvídať, rozpoznať alebo zvládnuť dosah nového vývoja. Výsledkom bola vážna erózia charakteru a kvality mnohých našich mestských a vidieckych krajín. Plány rozvoja vidieka a ekologické riadenie procesov výroby na vidieku predstavujú dobrú alternatívu k zlepšeniu a ochrane krajiny. Metódy ekologického plánovania krajiny a agroenvironmentálne schémy patria k najefektívnejším metódam krajinnej ekológie.

Kľúčové slová: Slovensko, krajinná ekológia, obnova, mesto, krajina, vidiek, rozvoj