Kontexty grafického dizajnu v pokrokových nových médiách

Anton Stolár

ZHRNUTIE

Grafický dizajn je polysémantický pojem, aj keď sa v súčasnom digitálnom prostredí nedá celkom uplatniť. Nové rozšírené médiá, technológie a techniky si vyžadovali nielen nové určenie grafického dizajnu, ale hlavne nové vyjadrenie a poslanie grafického dizajnéra. Príspevok poskytuje základné informácie o grafickom dizajne v historickom kontexte a rozoberá tradičné aj nové teórie o dizajnérskych disciplínach, načrtáva približný budúci vývoj a vizualizuje dva grafy vzťahov medzi výrazmi, ktoré sa podieľajú na grafickom dizajne.
Prvá časť popisuje metódy vytvárania tradičného rozhrania v papierových médiách. Druhá časť vysvetľuje a porovnáva nedávne úvahy o grafickom dizajne a príbuzných disciplínach v digitálnom prostredí. Tretia časť predpokladá posun k vývoju a pokroku v nových médiách podľa správania používateľov a sofistikovaného dizajnu. Štvrtá časť charakterizuje možný budúci vývoj a funkciu grafického dizajnéra v budúcom digitálnom prostredí.

Kľúčové slová: grafický dizajn, nové médiá, digitálne prostredie, teória