ZHRNUTIE Viacúčelové budovy sú jednou z najbežnejších foriem súčasnej architektúry. Rozsah, proporcionalitu a funkciu jednotlivých častí vo viacúčelovej (polyfunkčnej) štruktúre ovplyvňujú rýchle spoločenské, ekonomické a technologické zmeny. Súčasný sociálny a ekonomický vývoj preferuje trend funkčnej a konštrukčnej prispôsobivosti, stavebnej prispôsobivosti a regenerácie bytovej štruktúry. Konkrétne uvedené implementačné požiadavky uplatňujú monolitický skeletový systém s možnosťou premenlivého […]

ZHRNUTIE Rovnomenná habilitačná práca v rozsahu 120 strán je členená na štyri kapitoly. Po predslove, ktorý vymedzuje problematiku, sa prvá kapitola venuje úvodným objasneniam k farbe v kontexte architektonickom a urbanistickom. Druhá kapitola sa zaoberá vizuálnym vnímaním vo vzťahu k urbanistickému priestoru a tretia kapitola je venovaná odbornej komunikácii – špecifikácii a meraniu farieb. Posledná […]

Kriticky k moderne

Martin Žilinčík

Hoci od jej vzniku ubehlo už viac ako storočie, moderna je stále zdrojom inšpirácie pre veľkú skupinu architektov a jej odkaz bude živý, pokiaľ bude existovať ľudstvo samo. Protiklad ornamentálnej historizujúcej architektúre, odpoveď na technologické pokroky v oblasti výskumu stavebných materiálov – to sú dva základné prívlastky, ktoré mi v súvislosti s modernou napadnú ako […]