ZHRNUTIE Zmena sociálneho a ekonomického prostredia na Slovensku má významný vplyv na spôsob výučby a vzdelávania študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave. Štúdium sa stáva otvorenejším, čo znamená potrebu zaoberať sa problémom počtu študentov, situáciou na trhu práce, vznikajúcou konkurenciou ďalších nových architektonických škôl na Slovensku atď. Príspevok pojednáva o niektorých dôležitých vplyvoch, ktoré je […]

ZHRNUTIE Odbor ešte nie je akreditovaný napriek možnostiam daným platnou legislatívou a napriek tomu, že katedra je jediným školiacim strediskom tohto druhu v Slovenskej republike. Tento stav sa odrazil na počte študentov, ktorí sa hlásia na odbor U3, hoci v oblasti krajinnej a parkovej architektúry je nedostatok kvalifikovaných odborníkov. V učebných plánoch FA STU by […]

ZHRNUTIE Pri úvahe o budúcom smerovaní FA STU a tým aj o vzdelávaní plánovačov miest a krajín na Slovensku sa nezaobídeme bez pohľadu na európsky a svetový vývoj. Je preto nevyhnutné vziať do úvahy zistenia analýz vykonaných Asociáciou európskych škôl plánovania (AESOP). Zaoberajú sa nielen kontextom praxe rozvoja mesta a krajiny a územného plánovania, ale […]

ZHRNUTIE Nastáva zmena dominantného postavenia dvoch vzdelávacích inštitúcií v architektúre, Fakulty architektúry STU a Vysokej školy výtvarných umení, spôsobená zriadením katedier architektúry na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a Košiciach. Rozdiely sú v dĺžke štúdia, štruktúre a podiele predmetov a ateliérovej práce. Analýza vzdelávania sa nevyhnutne stala základom dohôd o spolupráci medzi Slovenskou komorou architektov […]

ZHRNUTIE Sprievodca architektúrou Slovenska je predstavený ako model proporcionálne vyváženého a harmonického obrazu v celej škále jeho typológie od najstarších čias po súčasnosť. Je to jediná monografia dejín architektúry na Slovensku bez ideologických deformácií. Existuje niekoľko čiastkových štúdií, ale u nás chýbala literatúra sprievodcu kultúrnym staviteľstvom, ktorá by pokrývala celú históriu od praveku až do […]

ZHRNUTIE Éra železničnej dopravy na Slovensku sa začala príchodom prvého parného vlaku z Viedne do Bratislavy 20. augusta 1848. Výskumný a vývojový ústav železníc Slovenskej republiky inicioval prieskum železničných staníc a ďalších železničných budov postavených pozdĺž slovenských železničných tratí z hľadiska ich architektúry. Prieskum sa začal typizáciou týchto budov a ich funkčných a priestorových účinkov […]