ZHRNUTIE Česká technická univerzita sa stala prvou univerzitou v Českej republike, ktorá podstúpila audit v rámci programu CRE (Európska konferencia rektorov). Východiskom tohto hodnotenia bola hodnotiaca správa, ktorú vypracovali fakulty a kancelária rektora. Audítori odporučili znížiť počet hodín v učebných osnovách v prvom roku štúdia, rozšíriť účasť zahraničných profesorov na inžinierskych a doktorandských skúškach a […]

ZHRNUTIE Urbanistické vzdelávanie na FA ČVUT v Prahe predstavovalo do roku 1989 nezávislý študijný odbor. Dnes sa tam študuje iba architektúra, ale urbanistická profilácia študentov je stále možná: môžu si vybrať predmety a ateliéry orientované na urbanizmus. Štúdiá sú „vertikálne“. Väčšia sloboda v študijnom programe spôsobuje niektorým študentom problémy.

SHRNUTÍ V tomto příspěvku se zabývám tématem trvalého umění ve veřejném prostoru, které bylo umístěno na území Prahy v rozmezí let 1989 – 2015. Se změnou politického režimu byla zrušena institucionální podpora a legislativa, která zajišťovala vysokou produkci nových realizací. Doposud neexistuje strategie či vize magistrátu ani jednotlivých správních obvodů Prahy, která by podporovala vznik a […]