ZHRNUTIE Stupeň rozvoja priemyselnej výroby a predvídavosť krajiny navzájom súvisia. Revitalizácia výrobných tradícií a remesiel v krajine v súčasnom modernom chápaní technológií by sa mala rozvíjať všeobecne, to znamená v mestskom aj vidieckom prostredí. Často sa snažíme nájsť správne pochopenie moderného vývoja v našich návratoch do minulosti. Stredovek bol z tohto pohľadu význačný. Jednota života […]

ZHRNUTIE Tento článok skúma niektoré metódy obnoviteľných zdrojov energie pre Slovensko – solárna energia, vodná energia, veterná energia, biomasa, geotermálna energia. Využívanie geotermálnych vôd z architektonického hľadiska, riešenia tepelných čerpadiel využívajúcich zemské teplo a pod., využitie nekonvenčných energetických zdrojov a ich aplikácia v nízkoenergetických objektoch. Energetická účinnosť cenovo dostupných domov sa musí nevyhnutne opierať o […]

ZHRNUTIE Článok sa zaoberá problémom chovu činčíl. Činčila je najmenšie bylinožravé kožušinové zviera. Sú chované v klietkach. Článok zdôrazňuje potrebu environmentálnych požiadaviek v zmysle ochrany životného prostredia, ako aj ochrany pracovných podmienok šľachtiteľa. Umiestnenie rodinných fariem tohto typu a ich architektonické riešenie by malo vyhovovať stanoveným princípom účelnosti a estetiky.

ZHRNUTIE Je zdôraznená priemyselná architektúra a jej význam. Projekt sa zameriava na malé prevádzkové jednotky a remeselnú výrobu. Ich pozitívny vývoj môže zaručiť prosperitu pre príslušnú oblasť. Rozvoj malých výrobných jednotiek v mestských (bytových) oblastiach bol korigovaný z hľadiska ich vzťahu k sociálnym, obchodným a ekonomickým a legislatívnym aspektom. Ich integrácia a multifunkčné hľadisko sú […]

ZHRNUTIE Krajina je nevyhnutnou súčasťou nášho prírodného a človekom vytvoreného prostredia a mnohí ju považujú za jednu z najdôležitejších zložiek zdravého a príjemného života. V druhej polovici tohto storočia sme boli svedkami jeho zraniteľnosti z hľadiska hospodárskeho rastu a sociálnych zmien. Často sa nám nepodarilo adekvátne predvídať, rozpoznať alebo zvládnuť dosah nového vývoja. Výsledkom bola […]

ZHRNUTIE Novovzniknuté spoločenské, ekonomické a politické podmienky života spoločnosti na konci 20. storočia spôsobili výrazné zmeny v štruktúre maloobchodných prevádzok. Pozitívny efekt tohto procesu možno vidieť v širokom výbere a dostupnosti sortimentu výrobkov, kvalite služieb a v rozmanitosti typov maloobchodných zariadení s veľkými zariadeniami, ktoré u nás neboli známe (supermarkety, vidiecky supermarket, hypermarket, nákupný park, […]

ZHRNUTIE Tradičný obraz samostatnej výškovej veže izolovanej od mestského kontextu a susedných budov dnes spochybňujú architekti, ktorí uznávajú potenciál polyfunkčného typu budovy robiť prostredníka medzi funkčnou a estetickou osobitosťou modernej vysokej budovy a potrebou prispôsobiť svoje funkcie a rozsah životu ulice a humanizačnému stavu verejného priestoru. Využitie konštrukčných systémov s rôznymi rozpätiami je určené vertikálnym […]

Bývanie a práca

Ľubica Selcová, Sandra Pavlová

ZHRNUTIE Spojitosť funkcií života a práce bola v minulosti zrejmá. V období znárodňovania sa uprednostňovala segregácia týchto dvoch funkcií. Táto téma sa stala súčasťou nedávnych spoločenských a ekonomických zmien v našej spoločnosti. Budúci proces prepojenia týchto dvoch funkcií sa však bude líšiť od toho, aký bol v minulosti. Bude to upresnené na rôznych úrovniach, konkrétne […]

ZHRNUTIE Aspekty, ktoré ovplyvňujú cestovný ruch na Slovensku, naznačujú, že jedným zo základných problémov je nedostatok investícií do budovania ubytovacích zariadení. Potrebné sú najmä zariadenia, ktoré by pri efektívnom hospodárení zabezpečili návratnosť investovaných peňazí. Kategorizáciu ubytovacích zariadení a ich klasifikačných značiek, ktoré ich triedia pre jednotlivé triedy kvality, ustanovuje predpis. Penzión ako jednoduché ubytovacie zariadenie […]