ZHRNUTIE Tento príspevok je zameraný na environmentálne hodnotenie územnoplánovacej dokumentácie. Vysvetľuje a popisuje legislatívne pozadie hodnotenia spolu so zásadami a smermi jeho samotného postupu. Sú zhrnuté prvé skúsenosti a načrtnuté ďalšie smery. Veľká pozornosť sa venuje aj kvalite environmentálneho hodnotenia už vypracovanej a schválenej územnoplánovacej dokumentácie na regionálnej aj miestnej úrovni. Je potrebné vyriešiť veľa […]