ZHRNUTIE Štúdia stability mesta ukazuje, že osobitná pozornosť venovaná problémom obchodu s mestskými štruktúrami je odvodená od dominancie tohto funkčného prvku v systéme zariadení a od jeho schopnosti spájať ekonomické, urbanistické a sociálne funkcie. To všetko umožňuje do značnej miery ovplyvniť stabilitu mesta. Ekonomická podstata obchodu v trhovom hospodárstve a presun ťažiska ekonomickej gravitácie do […]

ZHRNUTIE Štúdia diskutuje o tých zásadách udržateľnosti, ktoré sú dôležité pre plánovanie mesta. Analyzujú sa súčasné problémy miest a hľadajú sa možnosti ich upevnenia v mestskej štruktúre, dopravnom koncepte, šetrení zdrojov, predchádzaní znečisťovaniu, integrácii s prírodou atď. Predstavuje sa tu vízia udržateľného mesta: musí byť obývateľné, šetriace, zdravé a spravodlivé. Návrhy mestského rozvoja v súlade […]

ZHRNUTIE Sociálna starostlivosť a urbanizmus sú rôzne činnosti, ale majú spoločné položky a môžu sa navzájom obohatiť. Článok sa zaoberá týmito bežnými vecami z pohľadu architekta. Plánovanie miest je sociálna služba pre spoločnosť, pred niekoľkými rokmi plne pod kontrolou štátu. Sociálny štát je však utópiou, socialistický je dokonca patologickou formáciou, ktorá svoju starostlivosť zameriava na […]

ZHRNUTIE Štúdia sumarizuje kultúrne parametre formovania mestskej štruktúry a dôležitosť kontinuity jej rozvoja. Ukazuje tiež trvalú dynamiku zmien priestorovej štruktúry – povinnosťou architekta je participovať a zabezpečovať potreby obyvateľov. Prínos metódy priestorového modelovania navrhovaním alternatívnych riešení v pedagogickom procese je demonštrovaný na základe skúseností s priestorovou endoskopiou ako nekonvenčnými simulačnými technikami v architektúre a mestskom […]

ZHRNUTIE Vzťah medzi osídlením a okolitou krajinou výrazne ovplyvňuje kvalitu životného prostredia v celom regióne. Rozvoj tohto vzťahu priniesol mnohé negatívne pôsobiace stopy na životné prostredie, ktoré môžu ovplyvniť ďalší rozvoj jeho kvality. Dynamické sociálne zmeny, generujúce dôležitú transformáciu ekonomickej sféry, vytvárajú nevyhnutné predpoklady pre inováciu vzťahu medzi sídlom a okolitou krajinou. Odhalenie zákonov na […]

ZHRNUTIE Východiskovým bodom zlepšenia mestského prostredia je reštrukturalizácia dopravného systému vrátane vytvorenia peších zón. Urbanistická, architektonická a historická analýza sú základom pre ich navrhovanie. Je potrebné nájsť riešenia pre vhodné prepojenie peších zón a dopravných systémov, vytvoriť novú estetickú kvalitu, prepojiť pešie uzly s hodnotnou architektúrou, doplniť územie mestským mobiliárom. Pešie zóny pozostávajú nielen z […]

ZHRNUTIE Regionálnu identitu a harmóniu tradičnej dediny umožnila kontinuita dedenia znalostí a informácií po mnoho generácií. Koncom 20. storočia industrializácia a moderné hnutie spôsobili stratu tejto kontinuity a dezorientáciu vo vidieckom živote, oddelenie práce a bývania, mestské vily inšpirovali dedinskú architektúru. Stratila sa miestna a regionálna identita vidieckych sídiel, prežilo iba niekoľko tradičných dedín – […]

ZHRNUTIE Tvorivý proces aktualizácie mestskej štruktúry je do značnej miery ovplyvnený objektívne pôsobiacimi urbanizačnými zákonitosťami. Príspevok charakterizuje niektoré zákonitosti transformácie a interakcie, ich kreatívne využitie je determinované kvalitou zásahu do meniacej sa štruktúry mesta. Transformačné zákonitosti zintenzívnenia, integrácie, homogenizácie atď. sú analyzované spolu s interakčnými zákonitosťami artikulácie štruktúry, napr. polarizácia, odlišná urbanita, gravitačná účinnosť atď. […]