K monografii #Harminc

Ľudovít Hallon

Od 60. rokov 19. storočia do 60. rokov 20. storočia dnešné územie Slovenska zažilo viaceré zásadné štátoprávne, národnopolitické, sociálno-ekonomické a kultúrnohistorické medzníky. V uvedenom období Slovensko prešlo od habsburskej monarchie, cez medzivojnové demokratické Československo a samostatný Slovenský štát pod  patronátom nacistického Nemecka až po komunistický totalitný režim obnovenej ČSR, kde sa striedali obdobia politickej neslobody […]