Stolička

Jozef Ciller

ZHRNUTIE Toto je štúdia o význame a chápaní stoličky, takej domácej veci v ľudskom živote, v scénickom vyjadrení.

UrbANNAtur: výučba cez výskum, prax a medzinárodnú spoluprácu

Katarína Kristiánová, Katarína Gécová, Eva Putrová

ZHRNUTIE Spojenie výučby, výskumu a praxe predstavuje prínosy, ktoré sú rovnako užitočné pre študentov aj pre pedagógov. Benefity spojenia výučby, výskumu a praxe sú všeobecne uznávané a podporované vzdelávacími politikami a programami na nadnárodných i národných úrovniach. Aj medzinárodný projekt „urbANNAtur – Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach“, synergickým spojením výučby, výskumu a praxe v medzinárodnom rozmere, […]

ZHRNUTIE Hlavným cieľom článku je priblížiť proces návrhu štúdie parku na mieste bývalého areálu cykloštadióna. Prvá kapitola sa zaoberá širšími vzťahmi. Je tu spomenutá história bývalého objektu, funkčné využitie okolitých plôch, napojenie a dostupnosť. Celé záujmové územie a teda aj samotný areál je veľmi dobre prístupný mestskou hromadnou dopravou (MHD), niekoľkými linkami autobusov, električiek aj trolejbusov. […]

ZHRNUTIE Zahraničné stáže, profesionálna skúsenosť po skončení štúdia a najmä tvorivý diskurz doktorandov podporený ochotou senior pedagógov ponúknuť priestor nastupujúcej generácii umožnili realizovať niekoľko pedagogických procesných experimentov vo výučbe dizajnu na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len FAD STU). Tento článok sa venuje jednému z nich. Je to potreba vysvetliť […]

ZHRNUTIE Dizajnérsky výskum využívajúci biotechnológiu mikrorias bol predmetom výskumu uskutočneného v Ústave dizajnu v rokoch 2015 – 2019 ako súčasť dizertačnej práce Aplikácia mikrorias v kontexte priemyselného dizajnu – holistické prístupy v procese dizajnérskej tvorby. Zaoberal sa možnosťou implementácie mikroriasy spiruliny do roviny každodenných objektov, pretože jej najcennejšie vlastnosti, ako sú multifunkčnosť a environmentálne efektívny rast, […]

ZHRNUTIE Je pravdepodobné, že postmechanické metódy budú aj naďalej rozširovať svoje postavenie v dizajne. Idea bude výsledkom dizajnérskych aktivít rovnocenným s hmotným produktom, no môže sa stať i to, že táto tendencia sa zaslúži o dematerializáciu dizajnérskeho projektovania. Väčšina odvetví dizajnu sa snaží reflektovať novovznikajúce inovácie, technológie či, jednoducho povedané, svoju súčasnosť. Digitalizácia, konektivita a […]