K monografii #Harminc

Ľudovít Hallon

Od 60. rokov 19. storočia do 60. rokov 20. storočia dnešné územie Slovenska zažilo viaceré zásadné štátoprávne, národnopolitické, sociálno-ekonomické a kultúrnohistorické medzníky. V uvedenom období Slovensko prešlo od habsburskej monarchie, cez medzivojnové demokratické Československo a samostatný Slovenský štát pod  patronátom nacistického Nemecka až po komunistický totalitný režim obnovenej ČSR, kde sa striedali obdobia politickej neslobody s pokusmi o spoločensko-politické uvoľnenie. Tieto prelomové zmeny prinútili desaťtisíce príslušníkov inteligencie opustiť Slovensko alebo aspoň odísť z výslnia spoločenského života do ústrania. V mnohých prípadoch zmeny pohltili význačné osobnosti natoľko, že skončili vo väzení či dokonca na popravisku. Našli by sme len málo významných postáv v dejinách Slovenska, ktoré dokázali celé sledované obdobie a všetky uvedené režimy fyzicky a zároveň aj spoločensko-politicky preklenúť a prežiť. Mohli to byť iba náležite prispôsobiví ľudia s dostatočnou zásobou „politických kabátov“ alebo skutočne veľké osobnosti, ktoré dokázali v každom režime niečo nové povedať a niečo hodnotné priniesť. K malej skupine osobností schopných preklenúť svojou tvorivou silou viaceré režimy 19. a 20. storočia, a to nielen na území Slovenska, ale v širšom stredoeurópskom priestore vrátane dnešného Česka, Maďarska, Srbska, Rumunska či Ukrajiny, patril nestor slovenskej architektúry Michal Milan Harminc. Tlak jednotlivých režimov v sledovanom období odrážal mimoriadnou schopnosťou cieľavedome a pragmaticky prijímať tradičné aj nové revolučné architektonické štýly, ako aj nové technické prvky, technologické postupy a materiály stavebníctva. Osobitou črtou životných osudov Milana Harminca bola skutočnosť, že napriek možným prekážkam a nepriazni vládnych kruhov spred roka 1918 sa vždy otvorene hlásil k slovenskému pôvodu a bol aj účastníkom a organizátorom národného hnutia Slovákov v rozličných častiach Uhorska. Preto sa jeho celoživotné dielo zaraďuje nielen k špičkám architektúry na Slovensku a v strednej Európe, ale môžeme ho označiť aj ako priekopnícke dielo pôvodnej národnej slovenskej architektúry.