K architektúre

Branislav Dohnány

ZHRNUTIE

Nedávno tu boli nové profesionálne architektonické diela, ktoré prezentujú profesionálnu deformáciu architektúry. Príčinou tohto stavu je častejší diktát investora, ktorý vedie k rozpadu legislatívnych a estetických štandardov v architektonickej tvorbe. Na tieto javy je potrebné reagovať lepším vzdelávaním novej generácie architektov, aby boli schopní riadiť a implementovať celý proces architektonickej tvorby. Nové požiadavky praxe by mali odrážať nové zásady pre architektonické vzdelávanie a ich prijatie do učebných plánov. Vzorom pre inšpiráciu môže byť vzdelávanie architektov na IIT (Illinois Institute of Technology) v americkom Chicagu. Organizačná štruktúra na FA STU by sa mala prispôsobiť novým podmienkam praxe, čím by sa posilnil univerzálny charakter štúdia, čo by malo viesť k lepšej ekonomickej efektívnosti.

Kľúčové slová: deformácia, architektúra, investor, vzdelávanie, IIT, FA STU, ekonomická stiuácia, prax