Integrácia malovýrobných zariadení do obytného územia

Marína Heliová

ZHRNUTIE

Je zdôraznená priemyselná architektúra a jej význam. Projekt sa zameriava na malé prevádzkové jednotky a remeselnú výrobu. Ich pozitívny vývoj môže zaručiť prosperitu pre príslušnú oblasť. Rozvoj malých výrobných jednotiek v mestských (bytových) oblastiach bol korigovaný z hľadiska ich vzťahu k sociálnym, obchodným a ekonomickým a legislatívnym aspektom. Ich integrácia a multifunkčné hľadisko sú modelovými prvkami prostredia a indikátorom kvality života. Ich sociálna funkcia v situácii vysokej nezamestnanosti je nespochybniteľná. Výskumný projekt analyzuje výrobné jednotky, pripravuje fotodokumentáciu, robí analýzy urbanistických architektonických riešení autora projektu aj ateliérových prác študentov, ktoré boli autorsky vedené v rámci bakalárskych a inžinierskych študijných programov. Výsledky výskumu boli publikované v odborných časopisoch Stavba, ASB, Information. Tri učebné pomôcky možno považovať za výsledky výskumu.

Kľúčové slová: obytné územie, priemyslená architektúra, malé prevádzky, remeselná výroba, integrácia, malovýrobné zariadenia