Identita vernakulárnych sídiel

Silvia Bašová

ZHRNUTIE

Regionálnu identitu a harmóniu tradičnej dediny umožnila kontinuita dedenia znalostí a informácií po mnoho generácií. Koncom 20. storočia industrializácia a moderné hnutie spôsobili stratu tejto kontinuity a dezorientáciu vo vidieckom živote, oddelenie práce a bývania, mestské vily inšpirovali dedinskú architektúru. Stratila sa miestna a regionálna identita vidieckych sídiel, prežilo iba niekoľko tradičných dedín – potrebovali konzerváciu a rekonštrukciu. Tradícia môže byť len priamou inšpiráciou pre architektúru regionálneho štýlu, ale v transformovanom tvare môže ovplyvniť aj ďalšie architektonické štýly. Revitalizácia alebo vidiecke sídla môžu mať rôzne podoby, jej najdôležitejšími prvkami sú záujem obyvateľov a nachádzanie novej miestnej a regionálnej identity.

Kľúčové slová: tradícia, inšpirácia, dedina, identita, región, vernakulárne sídla, vidiek