Farba v urbanistickom priestore

Andrea Urlandová

ZHRNUTIE

Rovnomenná habilitačná práca v rozsahu 120 strán je
členená na štyri kapitoly. Po predslove, ktorý vymedzuje
problematiku, sa prvá kapitola venuje úvodným objasneniam
k farbe v kontexte architektonickom a urbanistickom. Druhá
kapitola sa zaoberá vizuálnym vnímaním vo vzťahu
k urbanistickému priestoru a tretia kapitola je venovaná
odbornej komunikácii – špecifikácii a meraniu farieb.
Posledná kapitola v aplikačnej podobe ponúka pohľad na
farbu ako súčasť obrazu mesta. Prácu ukončuje zoznam
použitej literatúry.
Práca si vzhľadom na rozsah témy nekládla za cieľ
problematiku komplexne objasniť, ani ju encyklopedicky
obsiahnuť, ale načrtnúť relatívne ucelený fragment – prehľad
vybraných aspektov skĺbením teoretickej osnovy
s aplikačnými príkladmi z praxe. Koloristické začleňovanie
objektov do prostredia v urbanisticko-architektonickej
dimenzii a podmieňujúce faktory rozhodovacieho tvorivého
procesu predstavujú nosné myšlienky práce.

Kľúčové slová: priestor, komunikácia, dynamika, urbanizmus, kompozícia, farba