Experiment v teórii architektúry: Workshop ako vedecká metóda

Alexandra Dubovcová

ZHRNUTIE

Nasledujúci príspevok je venovaný experimentálnemu 3D Workshop , ktorý predstavuje jednu z výskumných metód dizertačnej práce Mesto vo filme – utópie, vízie, futurizmus. V doterajšom bádaní absentovalo vlastné reálne overenie niektorých domnienok na príklade. Je možné domnievať sa, že predstavy ľudí o budúcnosti sú ovplyvnené obrazmi mesta budúcnosti pochádzajúcimi zo sci-fi filmov. Cez praktický seminár bolo možné sledovať spôsob a mieru vplyvu vízií mesta zo sci-fi filmov na tvorbu študentov. Po úvodnej teoretickej príprave bolo úlohou študentov navrhnúť fragment ich vlastného mesta budúcnosti. Virtuálne modely vytvorené študentmi budú prevedené do fyzických modelov. Na záver sú všetky modely fragmentu mesta budúcnosti podrobne analyzované, s cieľom odpozorovať a popísať mieru a spôsob premietnutia predmetných filmových vízií do vlastných vízií študentov. Projekt má svoje vedecké, umelecké a pedagogické ciele. Po naplnení všetkých ambícií, výsledky workshopu prinesú nenahraditeľné podklady pre záverečnú dizertačnú prácu a budú znamenať dôležitú interdisciplinárnu spoluprácu.

Kľúčové slová: vízia, sci-fi, film, mesto, metóda, workshop, utópia