Ergonómia ako dôležitá súčasť produktového dizajnu

Mária Šimková, Jana Požgayová

ZHRNUTIE

Ergonómia je interdisciplinárny systémový vedný odbor, ktorý komplexne rieši interakciu človeka,  produktov a prostredia. Jej cieľom je optimalizovať psychofyzickú záťaž a zaistiť rozvoj osobnosti človeka. Dodržiavanie ergonomických princípov je neoddeliteľnou súčasťou dizajnérskeho navrhovania. Spoločným cieľom ergonómie a produktového dizajnu je humanizácia výrobkov a ich prispôsobovanie fyziologickým a psychologickým možnostiam človeka, s cieľom dosiahnutia čo najvyššej efektivity používania produktu a čo najmenšieho zdravotného rizika a negatívnych dopadov na zdravie človeka spôsobených používaním produktu.

Na Ústave dizajnu, Fakulty architektúry, Slovenskej technickej univerzity, boli v tejto súvislosti vytvorené dizertačné témy, zamerané na vytvorenie laboratórneho pracoviska ergonómie na pôde školy. Laboratóriom označujeme miesto, ktoré umožňuje vykonávať vedecký a technologický výskum, experimenty a merania v kontrolovaných podmienkach. Laboratórium ergonómie poskytuje priestor na vykonávanie vedeckej a výskumnej činnosti v kontrolovaných podmienkach. Z výskumu vyplynulo, že v tomto časovom horizonte nie je možné vybudovať univerzálne laboratórium, keďže každý jeho segment si vyžaduje rozsiahle samostatné bádanie a je treba ho riešiť špecificky. Preto sme sa rozhodli riešiť problematiku parciálne a zamerali sme výskum na dve oblasti, ktoré demonštrujú prepojenie medzi ergonómiou a dizajnom.

Prvá oblasť aktuálneho dizertačného výskumu je zameraná na návrh simulačného obleku, ako pomôcky ktorá umožňuje vcítiť sa do pozície človeka s určitým typom fyzického obmedzenia a prostredníctvom osobnej skúsenosti prispieť k lepšiemu pochopeniu problematiky. Druhá oblasť je zameraná na re-dizajn už existujúceho, nevyhovujúceho výrobku. Konkrétne sa jedná o zdravotnú pomôcku pre hendikepovaného užívateľa, pre ktorého predstavuje súčasne používaný a dostupný produkt zdravotné riziko.  Dlhodobé a dennodenné používanie nevhodného výrobku môže zásadne ovplyvniť zdravotný stav užívateľa. Tento výrobok bude preto vznikať v simulovanom ergonomickom laboratóriu, t. j. proces navrhovania bude v prvom rade ovplyvňovaný prísnymi ergonomickými kritériami a až následne inými faktormi.

Kľúčové slová: dizajn, simulačný oblek, laboratórium, ergonómia, simulácia, priemyselný dizajn