Doterajšie skúsenosti s uplatňovaním Zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. na projektovej úrovni

Milan Luciak

ZHRNUTIE

Napriek tomu, že zákon č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie začal platiť až od 1. septembra 1994, Ministerstvo životného prostredia SR na úrovni projektu dozeralo už na približne 270 prípadov procesu posudzovania a v súčasnosti dohliada na ďalších 80 prípadov. Predložený príspevok sa zaoberá odpoveďami na najčastejšie otázky kladené investormi, spracovateľmi dokumentov, obcami a ďalšími účastníkmi hodnotenia. Tieto otázky by mohli byť vyjadrené nasledovne: kedy začať s vypracovaním posudku, aká je funkcia zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku s jeho neskoršími revíziami, keď je potrebné vykonať posudok, kedy činnosť patrí do zoznamu predstavujúceho prílohu č. 1 zákona, aké sú úlohy hodnotiacich subjektov, aké sú alternatívy implementácie, aké sú nepresnosti, aké sú podmienky kladného prístupu obyvateľov k plánovanej aktivite, kto môže vypracovať dokumentáciu, aké sú najčastejšie chyby pri vypracovaní zámeru, čo je obsahom posudzovania vplyvov na životné prostredie, verejného prerokovania alebo záverečného záznamu a pod.

Kľúčové slová: projekt, často kladené otázky, životné prostredie, EIA, skúsenosti, 127/1994, posudzovanie vplyvov