CPTED – základné metodologické východiská: Prevencia kriminality – kriminalita v prostredí

Robert Špaček, Julián Keppl

ZHRNUTIE

Kriminalita je fenomén starý ako ľudská civilizácia a rozšírený globálne. Boj s kriminalitou osciluje medzi reštrikciou a prevenciou. Globálny charakter kriminality prirodzene prináša medzinárodnú spoluprácu aj v oblasti prevencie. Konkrétnym príkladom je projekt CPTED – Crime prevention trough environmental design, prevencia kriminality tvorbou prostredia. Koncept CPTED okrem iného prináša aj spoluprácu policajných zložiek s architektmi a urbanistami. V podstate je to náznak ideového návratu k stavu v antických mestách, kde boli na roveň postavení staviteľ mesta a zákonodarca (Arendtová, 2007). V tomto príspevku chceme poukázať na súvislosti medzi mestom – architektúrou a urbanizmom – a bezpečnosťou ako ich vnímame v procese výučby na fakulte architektúry STU. Tento koncept nie je explicitne zakotvený v systéme výučby, venujeme sa mu v rámci aktivít spojených s kvalitou prostredia, najmä na Ústave experimentálnej a ekologickej architektúry. Udržateľnosť života má zložku prírodnú, sociálnu, ekonomickú, kultúrnu. S kvalitou života nepochybne súvisí aj pocit bezpečnosti.

Kľúčové slová: bezpečnosť, komunikácia, história, ideálne mesto, neslušnosť, tolerancia, CPTED, urbánna slušnosť, prevencia, demokracia, kriminalita, štruktúra