Čítanie prvého denníka a posledného rodinného domu Vladimíra Karfíka

Monika Mitášová

ZHRNUTIE

Príspevok vychádza z paralelného čítania prvého denníka Vladimíra Karfíka (1916) a jeho posledného rodinného domu (1968-72, Brno, Česká republika). Prvý Karfíkov denník prepisuje letné prázdninové spomienky, fantázie a nápady štrnásťročného študenta, ktorý sa väčšinou zaujíma o hru na klavír, cudzie jazyky, literatúru, kresbu, fotografiu a výlety do terénu. Čítanie intímneho študentského denníka je zamerané na prvotné bytové fantázie a spomienky na domy rodičov, starých rodičov a zahraničné, obývané počas Karfíkovho detstva. Denníkové obrázky obydlia sa stretávajú s obytným konceptom posledného domu postaveného oveľa neskôr skúseným a medzinárodne uznávaným architektom, aby netvoril archetyp, predtext alebo vysvetlenie posledného domu, ale aby pôsobil ako jeho dvojník – doppelgänger formujúci a riešiaci rozdiel medzi zoširoka vysnívaným, poetickým obytným priestorom zobrazeným v denníku a neskorým funkcionalistom: vedecky koordinovaný architektonický priestor stelesnený posledným Karfíkovým domom. Takéto čítanie denníka sa kriticky porovnáva s neskoršími Karfíkovými spismi o architektúre: referáty, prednášky a memoáre s názvom Architekt si spomína. Kriticky sa tiež líši od Poetiky vesmíru Gastona Bachelarda, ako aj od etablovaných kritických spisov o architektúre Vladimíra Karfíka.

Kľúčové slová: prvý denník, posledný rodinný dom, študent, nápady, fantázie, spomienky, Vladimír Karfík