Chrbtica uličnej siete

Igor Hianik

ZHRNUTIE

Narastajúca koncentrácia ľudí v mestách predstavuje možnosti a výzvy týkajúce sa budúcich možných variantov udržateľného rozvoja. Napriek mnohým historickým dôkazom o tom, že mestá sú hlavnými motormi inovácie a ekonomického rastu, kvantitatívna teória predpovedí v pochopení ich dynamiky a usporiadania, odhadu ich budúcej trajektórie je stále neznáma. Mestá sú zložité systémy pozostávajúce z rôznych subsystémov. Ich veľkosť a tvar sú dobre definovanými meradlami pre zákon intenzívnej konkurencie o priestor, a preto rozvíjanie integrovaných teórií o vývoji miest spájajúce mestskú ekonomiku, správanie dopravy (infraštruktúry) a iné zložky sú dôležité, pre ich pochopenie.

Príspevok sa sústreďuje na špecifické znaky uličných sietí miest, popisuje metódy analýz a zaoberá sa fraktálnym rastom nie len z priestorového, ale aj systémového hľadiska. Odborne sa opiera o tri teórie a parciálny výskum aplikovaný na vybraných mestách Slovenska a následne tieto poznatky spája.

Za východiskovú teóriu považujeme definovanie Ťažiskovej nosnej sústavy od profesora Tibora Alexyho (1999). Rozvíjame ju však o poznanie nadobudnuté z publikácie The backbone of a city od autorov S. Scellato, A. Cardillo, V. Latoraa, and S. Porta (2006). Veľmi dôležitú úlohu v procese skúmania zohrala teória rastu miest popísaná v diele Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities od autorov Geoffrey B. West a kolektív (2007). Pomocou tejto teórie boli matematicky vypočítané hodnoty porovnané s hodnotami zistených z geometrických analýz miest vykonaných v parciálnom výskume.

Získané výsledky sú zaujímavé a poukazujú na fakt, že na Slovensku vykazujú mestské priestory určité chyby, je to však dôkazom:

  • významnej absencie chápania uličnej siete, ktorá je nositeľom systému verejných priestorov,
  • aj dôkazom toho, že ulice sa bohužiaľ stále chápu iba ako sieť potrebná k distribúcii hmotných zložiek a tým pádom táto sieť silno a striktne podlieha dopravnému dimenzovaniu kapacít a koridorov.

Samozrejme, že všeobecné dôsledky sú známe už teraz. No napriek týmto dôsledkom, treba hľadať východiská a relevantné odpovede na otázky ideálneho a efektívneho geometrického tvaru uličnej siete s prihliadaním na historický vývoj slovenských miest tak, aby bolo možné sa v nasledujúcich obdobiach postaviť k otázke jej rastu, či regresie. Veľmi podstatnou časťou by malo byť zadefinovanie chrbtice uličnej siete, ktorý je reprezentantom nosného systému verejných mestských priestorov, v rôznych merítkach od koncepčných po mikro-mierky zohľadňujúce urbanisticko-architektonické riešenia.

Kľúčové slová: rast, Geoffrey West, veľkosť, metafora, urbanizmus, pouličná sieť, mesto, chrbtová kosť