Bývanie ľudí bez domova: Aktuálny stav v útulkoch

Michal Czafík

ZHRNUTIE

Článok sa zaoberá aktuálnym javom v spoločnosti, bývaním ľudí bez domova v útulkoch na území Bratislavy a Nitry. Cieľovou sociálnou skupinou sú individuálne žijúci ľudia bez domova, ktorých hlavným znakom je dostatočná adaptabilita v prostredí. Problematika bývania bezdomovcov sa v posledných rokoch dostáva do popredia, pretože počet týchto ľudí neustále rastie. Problém rovnako presahuje medzi viaceré vedné oblasti, pričom v architektúre nebola doposiaľ dostatočne skúmaná. Ako základ pre ďalšie výskumy je nutné poznať aktuálny stav lokalizácie útulkov v štruktúre mesta, mieru ich sociálnej segregácie v štruktúre mesta, ale aj spôsoby ubytovania a potrebu zabezpečenia fyziologických potrieb v kontexte Maslowovej hierarchie potrieb človeka. Príspevok poukazuje na podstatu týchto aspektov a vyvodzuje podnety pre nutnú humanizáciu obytného prostredia v útulkoch v blízkej budúcnosti.

Kľúčové slová: sociálny systém, bezdomovec, architektúra, súčasný stav, Slovensko, príbytok, porovnanie, útulok