Bratislavská urbanistická škola: Alexy – Kavan – Trnkus

Henrieta Moravčíková

ZHRNUTIE

Autorka štúdie analyzuje pôsobenie trojice architektov – urbanistov Tibora Alexyho, Jána Kavana a Filipa Trnkusa v kontexte dobového diania. Upozorňuje na obrovský vplyv ich diela na domáce prostredie, kde determinovali výskum, výučbu aj praktickú tvorbu v oblasti urbanizmu. Poukazuje rovnako aj na medzinárodný presah ich pôsobenia v súvislosti s veľkými urbanistickými súťažami druhej polovice šesťdesiatych rokov minulého storočia. Prostredníctvom reflexie teoretického diela a urbanistických návrhov identifikuje podstatné črty ich autorského prístupu, ktorý charakterizuje presvedčenie o zákonitých prejavoch urbanistickej štruktúry, zdôrazňovanie dynamiky, morfologickej a funkčnej hierarchie urbanistickej štruktúry a jej celkovej kompozície s ohľadom na jedinečnosť lokálnych daností. Z hľadiska architektonickej historiografie a v kontexte vývoja urbanistického myslenia na Slovensku špecifikuje tri podstatné línie diela trojice Alexy, Kavan, Trnkus: medzinárodné konfrontácie súvisiace s plánovaním veľkých obytných celkov – nových satelitov, zásahy do existujúcej historickej štruktúry a jej pretváranie a nakoniec revidovanie moderných urbanistických koncepcií v podobe humanizácie sídlisk. V závere štúdie autorka poukazuje na odkaz diela trojice Alexy , Kavan, Trnkus pre súčasné akademické prostredie, ktorý spočíva aj v produktívnom spojení teoretického bádania, praktickej tvorby a pedagogického pôsobenia.

Kľúčové slová: škola, Alexy, Bratislava, Kavan, architekt, Trnkus, tvorba, urbanizmus