Slovenská národná galéria, okrem tradičných odborov výtvarného umenia akými sú maliarstvo, grafika, či sochárstvo, zastrešuje aj architektúru, ktorú približuje verejnosti ako časť viacodborových umeleckých, historických, či tematických expozícií,  alebo ako komplexných expozícií osobností, či ako vybraný segment diela konkrétneho architekta. Špecifikom architektúry je priestor a hrá v ňom rolu hmota, svetlo, kompozícia, konštrukcie, koncept, ale aj spoločensko-historický […]

Editoriál

Irena Dorotjaková

Súčasnú roztrieštenú dobu charakterizujú najmä chaos, preinformovanosť, rozkolísané hodnoty, tlak kapitálu, globalizácia, technické vplyvy, technologické vymoženosti, kvantita, pohyb, rýchlosť, stres, zážitkovosť a zábava. Pod vplyvom rôznych fenoménov sa rozpadol pôvodný obraz sveta, založený na ideáloch moderny a s ním aj poslanie architektúry, založené na pravde a morálke, spoločenskej vízii a angažovanosti, zmizol horizont, pocit poriadku. […]

Milan Michal Harminc (7. október 1869 – 5. august 1964) patrí k výnimočným osobnostiam architektúry a staviteľstva prvej polovice 20. storočia na Slovensku a v strednej Európe. Harmincova architektúra dodnes tvorí integrálnu súčasť miest a obcí po celom Slovensku aj  v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a na Ukrajine, nástupníckych štátoch Rakúsko-Uhorska. Harminc bol samouk a vďaka […]

Architektúra jednoznačne patrí k odborom, cez ktoré môžeme lepšie pochopiť vývoj spoločnosti aj kultúru národa, hoci v našich končinách sa traduje, že pri architektúre ide o spojenie umenia a techniky. Monografie o architektoch prinášajú cenné, často úplne nové poznatky a zasadenia do slovenských dejinných rámcov, hoci v súčasnosti sú komplexne spracované len naozaj tie najvýznamnejšie […]

Reprezentatívnu monografiu Vily nad Bratislavou od autorov: scénografa a hudobníka Tomáša Berku a architekta, vysokoškolského profesora Jána Miloslava Bahnu v technickej spolupráci s architektom Jánom Šilingerom v roku 2013 vydalo Vydavateľstvo PT Marenčin. K spracovaniu témy autorov viedli viaceré dôvody. V úvode píšu: „Samostatná publikácia sa na túto tému v edičných počinoch knižných vydavateľstiev doteraz […]