ZHRNUTIE Nasledujúci príspevok je venovaný experimentálnemu 3D Workshop , ktorý predstavuje jednu z výskumných metód dizertačnej práce Mesto vo filme – utópie, vízie, futurizmus. V doterajšom bádaní absentovalo vlastné reálne overenie niektorých domnienok na príklade. Je možné domnievať sa, že predstavy ľudí o budúcnosti sú ovplyvnené obrazmi mesta budúcnosti pochádzajúcimi zo sci-fi filmov. Cez praktický seminár bolo […]

ZHRNUTIE Prepojenie medzi filmom a architektúrou určite nie je nové, ani vo forme vzájomnej interdisciplinárnej spolupráce a ani ako objekt teoretického skúmania. Čo sa ale môže javiť ako nové či málo výrazné je pozornosť venovaná  sci-fi filmu v architektonickej teórii. Architekti sa často pohrávali s víziami ideálnych miest či mesta budúcnosti. Architektonická teória je tak popretkávaná rôznymi imaginárnymi mestami, […]