Autori a tiráž

Ing. arch. Štefan Bekeš
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
bekes@fa.stuba.sk

Ing. arch. Alexandra Dubovcová
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
dubovcova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Anna Gondová
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
gondova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Karol Görner
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
karol.gorner@stuba.sk

PhDr. Katarína Haberlandová
Ústav stavebníctva a architektúry
Slovenská akadémia vied v Bratislave
katarina.haberlandova@savba.sk

Ing. arch. Lýdia Chovancová
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
chovancova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Barbora Janíková
Ústav navrhování II
Fakulta architektury ČVUT v Prahe
barbora.janikova@fa.cvut.cz

Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
kurek.ondrej@gmail.com

Ing. arch. Peter Lényi
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
peter.lenyi@gmail.com

Ing. arch. Mag. arch. Robert Löffler
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
robertloffler@hotmail.com

Ing. arch. Mgr. art. Peter Mazalán
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry STU v Bratislave
peter.mazalan@gmail.com

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Ústav stavebníctva a architektúry
Slovenská akadémia vied v Bratislave
usarmoro@savba.sk

Ing. arch. Laura Pastoreková
Ústav stavebníctva a architektúry
Slovenská akadémia vied v Bratislave
laura.pastorekova@savba.sk

Ing. arch. Gabriela Rolenčíková
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Fakulta architektúry STU v Bratislave
rolencikova.ge@gmail.com

Ing. arch. Jaromír Srba
Ústav teorie a dějin architektury
Fakulta architektury ČVUT v Prahe
srbajar2@fa.cvut.cz

Ing. arch. Tomáš Tholt
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry STU v Bratislave
tomi.tholt@gmail.com

MgA. Bc. Petra Vlachynská
Ústav urbanismu a územního plánování
Fakulta architektúry ČVUT v Prahe
vlachpet@fa.cvut.cz

Mgr. art. Martin Zaiček
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
martin.zaicek@gmail.com