ZHRNUTIE Štúdia sumarizuje kultúrne parametre formovania mestskej štruktúry a dôležitosť kontinuity jej rozvoja. Ukazuje tiež trvalú dynamiku zmien priestorovej štruktúry – povinnosťou architekta je participovať a zabezpečovať potreby obyvateľov. Prínos metódy priestorového modelovania navrhovaním alternatívnych riešení v pedagogickom procese je demonštrovaný na základe skúseností s priestorovou endoskopiou ako nekonvenčnými simulačnými technikami v architektúre a mestskom […]

ZHRNUTIE Prepojenie poľnohospodárskej výroby a vidieckych sídiel sa premieta do organizácie vidieka. Tieto interakcie sú ekonomické a sociálne, týkajú sa pracovných miest aj bývania. Súčasné trendy súčasnosti sa vracajú k životu s prírodou, ku kontinuite ľudovej architektúry. Nové formy výroby obohacujú štruktúru dediny a zlepšujú sociálnu situáciu. Menšia veľkosť týchto nových výrob umožňuje väčšiu variabilitu, […]

ZHRNUTIE Vzťah medzi osídlením a okolitou krajinou výrazne ovplyvňuje kvalitu životného prostredia v celom regióne. Rozvoj tohto vzťahu priniesol mnohé negatívne pôsobiace stopy na životné prostredie, ktoré môžu ovplyvniť ďalší rozvoj jeho kvality. Dynamické sociálne zmeny, generujúce dôležitú transformáciu ekonomickej sféry, vytvárajú nevyhnutné predpoklady pre inováciu vzťahu medzi sídlom a okolitou krajinou. Odhalenie zákonov na […]

ZHRNUTIE Východiskovým bodom zlepšenia mestského prostredia je reštrukturalizácia dopravného systému vrátane vytvorenia peších zón. Urbanistická, architektonická a historická analýza sú základom pre ich navrhovanie. Je potrebné nájsť riešenia pre vhodné prepojenie peších zón a dopravných systémov, vytvoriť novú estetickú kvalitu, prepojiť pešie uzly s hodnotnou architektúrou, doplniť územie mestským mobiliárom. Pešie zóny pozostávajú nielen z […]

ZHRNUTIE Regionálnu identitu a harmóniu tradičnej dediny umožnila kontinuita dedenia znalostí a informácií po mnoho generácií. Koncom 20. storočia industrializácia a moderné hnutie spôsobili stratu tejto kontinuity a dezorientáciu vo vidieckom živote, oddelenie práce a bývania, mestské vily inšpirovali dedinskú architektúru. Stratila sa miestna a regionálna identita vidieckych sídiel, prežilo iba niekoľko tradičných dedín – […]

ZHRNUTIE Tvorivý proces aktualizácie mestskej štruktúry je do značnej miery ovplyvnený objektívne pôsobiacimi urbanizačnými zákonitosťami. Príspevok charakterizuje niektoré zákonitosti transformácie a interakcie, ich kreatívne využitie je determinované kvalitou zásahu do meniacej sa štruktúry mesta. Transformačné zákonitosti zintenzívnenia, integrácie, homogenizácie atď. sú analyzované spolu s interakčnými zákonitosťami artikulácie štruktúry, napr. polarizácia, odlišná urbanita, gravitačná účinnosť atď. […]

ZHRNUTIE Článok sa zaoberá súčasnou krízou modelov vzdelávania vyvinutých pre architektonické školy a ústavy architektúry vo všeobecnosti. Text rozlišuje rôzne modely vzdelávania a odbornej prípravy, pričom každý uprednostňuje a sprostredkuje iný prístup k znalostiam architektonickej teórie a praxe. Porovnávajú sa dva možné modely vzdelávania v súvislosti s komunitami učiteľov a študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej […]

ZHRNUTIE Zmena sociálneho a ekonomického prostredia na Slovensku má významný vplyv na spôsob výučby a vzdelávania študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave. Štúdium sa stáva otvorenejším, čo znamená potrebu zaoberať sa problémom počtu študentov, situáciou na trhu práce, vznikajúcou konkurenciou ďalších nových architektonických škôl na Slovensku atď. Príspevok pojednáva o niektorých dôležitých vplyvoch, ktoré je […]