Architektúra na Slovensku – sprievodca: Poznatky z riešenia grantového výskumného projektu

Elena Lukáčová

ZHRNUTIE

Sprievodca architektúrou Slovenska je predstavený ako model proporcionálne vyváženého a harmonického obrazu v celej škále jeho typológie od najstarších čias po súčasnosť. Je to jediná monografia dejín architektúry na Slovensku bez ideologických deformácií. Existuje niekoľko čiastkových štúdií, ale u nás chýbala literatúra sprievodcu kultúrnym staviteľstvom, ktorá by pokrývala celú históriu od praveku až do konca 20. storočia.

Kľúčové slová: Slovensko, kniha, história, VEGA, architektúra, sprievodca