Architektonická tvorba v transformácii sociálnych služieb: Deinštitucionalizácia v kontexte architektúry

Lea Rollová, Danica Končeková, Eva Rusňáková

ZHRNUTIE

V súčasnosti je na Slovensku zahájená úvodná fáza procesu transformácie sociálnych služieb, označovaná pojmom „deinštitucionalizácia“, ktorá je charakteristická zmenou systému poskytovania opatrovateľskej starostlivosti. Klienti z veľkokapacitných inštitúcií sa majú postupne presťahovať do novovytvorených obytných jednotiek. Cieľom tohto procesu je dosiahnutie inklúzie klientov do života spoločnosti,  ktorá vedie k väčšej samostatnosti, nezávislosti a osobnostnému rozvoju. Aby sa dal tento cieľ naplniť, musí dôjsť k radikálnej zmene prístupu k tvorbe urbanistického a architektonického prostredia. V tomto príspevku sú opísané základné problémy a podnety, ktoré súvisia s realizáciou tohto procesu.

Kľúčové slová: architektúra, deinštitucionalizácia, sociálne služby, debarierizácia, sociálna inklúzia