Architekt a verejný urbánny priestor

Bohumil Kováč

ZHRNUTIE

Pojem verejný priestor a jeho problematika sa stáva medziodborovou otázkou a vecou verejnou. Rôzni aktéri vo verejnom priestore majú aj rôzne očakávania. Téma má svoj historický vývoj a interdisciplinárny prierez. Nesporné sú urbanistické súvislosti problematiky. Aké je historické, súčasné a aká je perspektíva postavenia profesie architekta v problematike riešenia verejných priestorov? Problémom sa ukazuje aj legislatívne definovanie pojmu verejný priestor tak, aby sa z nej dali odvodiť profesijné kompetencie.

Kľúčové slová: tvorba, urbanizmus, verejný priestor, mesto, požiadavky, architekt