Anotácie obhájených dizertačných prác

Princíp „urob si sám“ v súčasnom obytnom interiéri
Mgr. art. Andrea Ďurianová, ArtD.

Výroba objektov pre vlastnú potrebu tvorí relevantný prúd historického vývoja materiálnej kultúry. Vlastnoručná produkcia sa dá považovať za prirodzený nástroj napĺňania ľudských potrieb. V súčasnosti sa takáto výroba označuje pojmom „urob si sám“ (DIY). DIY je zároveň celosvetovo rozšírený spoločenský fenomén, k čomu prispieva najmä internet. Dianie na internetových portáloch je živou pôdou diskusií, zdieľania návodov a výrobných postupov a galériou vlastnoručných realizácii. Predmetom výskumu tejto práce bol historický kontext vlastnoručnej výroby, ako aj súčasné východiská, motivácie a inšpirácie domácich majsteriek a majstrov a to najmä v súvislosti s budovaním svojho bývania. Pre tieto účely bol zvolený interdisciplinárny prístup, ako aj kombinácia viacerých výskumných metód. Výsledky kvantitatívneho výskumu realizovaného formou dotazníku poukazujú na významné výhody, ktoré svojpomoc jednotlivcom prináša. Vlastnoručná realizácia bývania môže byť prostriedkom sebarealizácie a sebavyjadrenia jednotlivcov a tiež súvisí so subjektívnym prežívaním remeselnej činnosti. Kvalitatívny výskum prináša obraz o súčasnej svojpomoci z hľadiska jedinečných príbehov oslovených domácich majsteriek a majstrov, ktorí zároveň pôsobia v tzv. kreatívnych povolaniach. Osobné výpovede o svojpomocnej realizácii bývania šperkárky, dizajnérky, sochára-dizajnéra, sochára-keramikára, architekta, kreatívca a grafického dizajnéra-stavbára približujú skúmanú problematiku predovšetkým ako individuálnu skúsenosť, ktorú formujú rôznorodé okolnosti, ale aj predchádzajúce skúsenosti. Nadobudnuté poznatky z výskumu môžu byť užitočné v chápaní zmyslu tvorby úžitkových predmetov aj v kontexte dizajnu ako odbornej disciplíny.

Využitie virtuálnej reality v tvorbe dizajnéra
Mgr. art. Filip Maukš, ArtD.

Výskum je venovaný využitiu virtuálnej a zmiešanej reality v transport dizajne. S rozvojom hardvérových a softvérových možností virtuálnej reality sa rozširuje aj jej využitie v návrhovom procese. Možnosť vizualizovať objekty v ich skutočnej mierke je obzvlášť užitočná pri navrhovaní väčších produktov ako autá či motocykle kde výroba hmotného modelu stojí značné množstvo zdrojov a pracovného času. Ďalšou výhodou virtuálnej reality je široká možnosť konfigurácie dát. 3D dátam nového exteriéru automobilu je pomocou vizualizačného softvéru pridelený akýkoľvek materiál. Modely môžu byť zasadené do rôznorodého prostredia. Vizualizované v štúdiu či v mestskom prostredí. V reálnom čase je taktiež možné meniť jednotlivé tvarové prvky (svetlá, nárazníky, atď.) a posudzovať tak dizajnové varianty rýchlejšie a efektívnejšie. S podobnými konfigurátormi sa dnes už bežne stretávame na webových stránkach výrobcov automobilov. Zákazník si tu presne navolí výbavu na základe ktorej sa mu zobrazí vizualizácia  interiéru či exteriéru nového auta. Dizajn interiéru automobilu musí byť tvarovaný podľa ergonómie ľudského tela a zároveň obsahuje komunikačné rozhranie medzi automobilom a užívateľom. Pre testovanie interiérov vo virtuálnej realite sa  používa ergonomicky nastaviteľná konštrukcia – simulátor. Modulárne simulátory sú vyhotovené do rôznej úrovne komplexnosti. Obsahujú sedačky, volant, lakťové opierky, pedále, stredové konzoly, atď. Všetky tieto prvky sú nastaviteľné podľa modelových rád automobilov v portfóliu automobilového výrobcu. Hlavnou vlastnosťou simulátora je jeho synchronizácia s virtuálnymi dátami. Osoba sediaca v simulátore vníma nový dizajn prostredníctvom virtuálnej reality a zároveň je schopná sa ho fyzicky dotknúť. V tomto prípade už môžeme hovoriť o zmiešanej realite kde sú virtuálne dáta spojené s haptickým vnemom z reálneho sveta. Technológia kombinácie fyzického simulátora s virtuálnymi dátami je využitá v doktorandskom projekte pri vizualizovaní nových dizajnov motocyklov. Za týmto účelom bol zostrojený variabilný simulátor na simulovanie ergonomii rôznych typov motocyklov. Začiatok práce obsahuje prehľad o technológií virtuálnej reality. Postavenie virtuálnej a zmiešanej reality v rámci „reálno-virtuálneho kontinua“ a zároveň niekoľko ďalších možností interakcie medzi reálnym svetom a virtuálnymi dátami. HTC a Oculus sú firmy, ktoré dostali virtuálnu realitu do povedomia verejnosti. Na príklade okuliarov HTC Vive v spojení so snímacím zariadením HTC Tracker je vysvetlený princíp zapojenia zmiešanej reality využitý v doktorandskom projekte. S predajom hardvéru, teda okuliarov pre virtuálnu realitu je spojený aj rozvoj softvérov. Do automobilového priemyslu prenikajú programy na tvorbu hier ako Unity či Unreal Engine, ktoré v sebe kombinujú možnosti vizualizácií a programovania. Umožňujú naprogramovať materiálové konfigurátory, simulovať otváranie dverí na automobile, rozkladanie strechy, zmenu interiérového osvetlenia či mnohých ďalších prvkov. V časti “VR – Aplikácie a Transport Design“ sú  uvedené praktické ale aj konceptuálne príklady využitia virtuálnej reality vo vývojovom procese. Dôležitou oblasťou v ktorej sa VR začína zlepšovať je samotná kreatívna práca. Teda využitie VR nielen pre finálne vizualizovanie ale ako nástroj na zaznamenávanie prvotných myšlienok a rozpracovanie nových nápadov. V tejto oblasti je stále dominantné ručné skicovanie len s použitím papiera a pera, respektíve digitálna kresba na grafických tabletoch. V súčasnosti sa rozvíjajú modelovacie softvéry (napr. Gravity Sketch), ktoré umožňujú skicovanie vo virtuálnej realite a teda možnosť zachytiť myšlienku rovno v 3D priestore. Sekcia „Výskum a Design“ sumarizuje nadobudnuté výsledky využitia virtuálnej reality pri navrhovaní motocyklov. V prvom rade bolo potrebné skonštruovať variabilnú konštrukciu na simulovanie rôznych typov motoriek. Simulátor bol následne synchronizovaný s 3D dátami športového elektrického motocykla a pomocou softvéru Unreal Engine naprogramovaný konfigurátor na zmenu farebnosti kapotáží a kolies. V ďalšej časti bol simulátor vnesený priamo do VR modelovacieho softvéru Gravity Sketch. Skicovanie dizajnu motocykla v reálnej mierke okolo fyzického simulátora umožnilo vysadnúť na nový návrh a testovať ho z pohľadu jazdca hneď od prvej kresby. V poslednej fáze projektu boli do práce s VR zapojení študenti ateliéru Škoda. Vybraní študenti dostali okuliare Oculus Quest. Počas celého semestra, modelovanie a konzultovanie prebiehalo skrz spoločné stretnutia vo virtuálnej realite v co-creation móde softvéru Gravity Sketch.

Obytný komplex Avion v Bratislave: Interiér a jeho identita
Mgr. art. Adam Tóth, ArtD.

Dizertačná práca sa zaoberá výskumom interiéru funkcionalistického bytového komplexu Avion, navrhnutého architektom Josefom Marekom v roku 1932 v Bratislave. Od roku 1985 je Avion vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Výskum interiéru je zameraný na činitele jeho identity, zodpovedné za charakteristickú atmosféru, pričom sa pracuje s hypotézou že týmto činiteľom je v hmotnej rovine stavebný interiér a emocionálna stránka je daná vnímaním identity jeho obyvateľmi. Pri výskume sa identifikujú jednotlivé vlastnosti a prvky stavebného interiéru a stanovuje sa hierarchia ich hodnoty, pričom je potrebné zohľadniť aj kritéria ich pamiatkovej hodnoty a zároveň kritéria kvality bývania, vzťahujúce sa k súčasným obyvateľom. Teoretickými východiskami práce sú poznatky z oblasti tvorby interiérového dizajnu a súčasných štandardov bývania v bytových domoch, z oblasti pamiatkovej ochrany obytných stavieb architektonického moderného hnutia a o spôsoboch obnovy interiéru v takýchto objektoch. Poznatky vychádzajú z teoretických prác aj realizácií v pomeroch Slovenska aj v zahraničí a sú konfrontované s výsledkami vlastného výskumu interiéru a slúžia ako východisko pre aplikovanie v návrhovej časti dizertačnej práce – dizajnovom koncepte komunikačných priestorov, dizajnu zaniknutého interiérového prvku – portálu a kabíny osobného výťahu a návrhu vizuálnej identity bytového komplexu Avion. Dizertačná práca hľadá také riešenie budúcich úprav interiéru, ktoré zaistia kvalitu bývania a bezpečnostné štandardy pre obyvateľov a zároveň ostanú zachované ostatné hodnoty pamiatkovo chráneného objektu a podporí sa osobitá atmosféra vnútorných priestorov.