Anotácie obhájených dizertačných prác

Potenciál vnútorného rozvoja malých a stredných miest
Ing. arch. Andrea Šeligová, PhD.

Dizertačná práca sa zaoberá výskumom možností využitia potenciálu vnútorného rozvoja miest, čo podporuje udržateľný rozvoj, tým, že minimalizuje rozrastanie sa urbánnej štruktúry do krajiny, znižuje mieru suburbanizácie a podporuje efektívnejšie využitia územia, ktorý má obmedziť rozrastanie urbánnej štruktúry do krajiny, suburbanizácii a slabej intenzite využitia územia. Práca bola spracovávaná ako súčasť projektu DANUrB INTERREG, ktorý je zameraný na zhodnotenie kultúrneho potenciálu malých a stredných miest v dunajskom regióne. Porovnanie konceptov a vízií udržateľných a ekologických princípov mestského plánovania a rozvoja, ako aj spôsobov regulácie územia a možností územnoplánovacej dokumentácie na Slovensku a v zahraničí, slúži na vypracovanie metódy pre vyhodnotenie a reguláciu územia, ktorá napomáha k zjednodušeniu územnoplánovacej dokumentácie, väčšej flexibilite samotného plánu a zároveň podporuje rozvoj mesta v súlade s princípmi udržateľného rozvoja. Popísaná metóda využíva pre reguláciu územia definovanie maximálnej hranice zastavenej štruktúry mesta a definovanie minimálneho rozsahu verejných plôch, ktoré predstavujú kostru pre zastavateľnosť vymedzených urbanizačných blokov. Pomocou tejto metódy sú spracované prípadové štúdie pre mestá Komárno a Štúrovo, ktoré sú príkladom malých a stredných miest na Slovensku, nachádzajúcich sa mimo ťažiskových oblastí rozvoja. Dizertačná práca zároveň porovnáva možnosti intenzifikácie arevitalizácie čiastkových území vo vnútri miest, ktoré boli vypracované študentmi Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Konštrukčný spoj ako aktivizačný prvok vzťahu človeka a dreva
Mgr. art. Tatiana Lesajová, ArtD.

Tradičné konštrukčné spoje dreva, ktoré sa vyvíjali po stáročia, sa vyznačovali okrem vlastnej funkcie i vlastnou estetikou. Prirodzeným vývojom bola remeselná výroba nahradená efektívnejšou priemyselnou, čo sa významne odrazilo na technickej i vizuálnej kvalite konštrukčných spojov a taktiež podnietilo rýchlu výmenu výrobkov. V rámci snahy zvrátiť trend skracovania životného cyklu výrobkov prostredníctvom dizajnu konštrukčných spojov bolo potrebné preukázať ich význam v tomto procese. To sa podarilo prostredníctvom vlastného štvorfázového dotazníkového výskumu. Výskum poukázal na fakt, že na Slovensku, rovnako ako v zahraničí, ľudia vnímajú viditeľné spoje ako pridanú hodnotu výrobkov, čo zároveň znamená, že majú potenciál predĺžiť ich morálnu životnosť. Pre podporenie tvorby, využívanie viditeľných spojov v nových produktoch, či pre inšpiráciu pri navrhovaní nových, bol v rámci dizertačnej práce vytvorený katalóg konštrukčných spojov s vlastným delením zameraným práve na ich vizuálne charakteristiky. Zároveň na základe inšpirácie tradičným remeslom a poznatkov z výskumu vznikol i nový autorský konštrukčný spoj. Ten dôležitosť detailu – spoja a zhodnotenie výrobku v ktorom bol využitý, potvrdzuje v praxi i vo výskume.

Mapovanie potenciálov architektonického dedičstva pre rozvoj historických miest
Ing. arch. Kristína Kiac, PhD.

Téma dizertačnej práce vznikla ako súčasť medzinárodného projektu DANUrB Intereeg (2017-2019). Doktorandka ako súčasť výskumného tímu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity bola zodpovedná za preskúmanie stavu a hodnôt architektonického dedičstva v malých sídlach na Dunaji Komárno a Štúrovo. Hlavným cieľom projektu DANUrB bolo preskúmanie kultúrneho dedičstva pozdĺž Dunaja a vytvorenie životaschopnej dunajskej promenády. V rámci nej vznikli turistické tematické trasy pamiatok dostupné cez mobilnú aplikáciu PocketGuide. Súčasťou projektu bolo niekoľko stretnutí na viacerých miestach na Dunaji za účelom spoznávania kultúrnej krajiny Dunaja a nadviazania nových kontaktov pre vzájomnú spoluprácu. Výsledkom mapovania kultúrneho dedičstva, komunikácie a spolupráce menších dunajských miest malo byť zatraktívnenie prostredia a rozvoj cestovného ruchu vo vybraných sídlach. Hlavným predmetom vlastného skúmania kultúrneho dedičstva bolo mesto Komárno. O význame mesta Komárno v dejinách Európy niet pochýb. Už počas Osmanskej nadvlády bolo označované ako strategický bod na Dunaji a neskôr za rusko-pruských vojen sa pevnosť Komárno pokladala za posledné útočisko cisára. Avšak smutný bol osud pevnosti od konca 2.svetovej vojny do 90.tich rokov, keď bola pevnosť obsadená sovietskymi vojskami a jej hodnoty ostali skryté pred svetom a postupne chátrali. Až dnes sú postupne odkrývané krásy tejto rozsiahlej vojenskej pamiatky a objavujú sa historické prepojenia s jadrom mesta tzv. urbanistické hodnoty. Poznaním pamiatkových hodnôt a ich správnym interpretovaním je možné určiť význam (historický, turistický, ekonomicky, atď.) kultúrnej pamiatky a jej potenciál, ktorým disponuje. Ak je využitý potenciál pamiatky, jej význam rastie a prospech z pamiatok má mesto aj obyvatelia. Cieľom projektu DANUrB bolo tiež ukázať spôsob a možnosti využitia zmapovaného kultúrneho dedičstva prostredníctvom architektonických štúdií a vzorových riešení z workshopov z iných dunajských miest. Na tomto vytváraní vízií som sa aktívne podieľala ako súčasť kolektívu pedagógov. Participácia obyvateľov mesta na verejných prezentáciách, výstavách architektonických štúdií má vyvolať záujem verejnosti o prostredie, v ktorom žijú a ich účasť na jeho zveľaďovaní.

Kľúčové slová: FAD STU, architektúra, doktorandi, výskum, dizertačná práca, urbanizmus, dizajn, doktorandské štúdium