Anotácie obhájených dizertačných prác

Urbanizmus 20. storočia na Slovensku: Prípadová štúdia Bratislavy
Ing. arch. Peter Horák, PhD.

Dizertačná práca zachytáva dve roviny v rozvoji mesta Bratislavy. Územné, regulačné a smerné plány predstavujúce element vízie, ktoré prinášajú intencie k rozvoju mesta, stimulujú a usmerňujú nárast, koncepciu, lokalizáciu štruktúry mesta, prinášajú nové podnety meniace sa v čase. Rozvoj štruktúry mesta je elementom reality, keď vízie z územných plánov boli alebo neboli aplikované do rozvoja mesta. Porovnávané sú tak primárne dva činitele, mesto ako vízia územného plánu a mesto ako realizovaná štruktúra. Pre dostatočnú prehľadnosť bolo zvolené etapizovanie porovnávania na desaťročné etapy, ktoré približujú nielen rozvoj štruktúry mesta, ale aj zmeny v územnom plánovaní, zmeny v koncepcii vodných plôch a tokov, zmeny v cestnej infraštruktúre a zmeny v železničnej infraštruktúre. Etapy sú podložené historickými mapovaniami územia. Aby bol lepšie pochopený rozvoj mesta a jeho plánovanie, je vhodné poznať aj vplyvy hospodárske, sociálne, politické, prírodné, technické aj historické. Preto sú v dizertačnej práci opísané nielen všeobecné podmienky formujúce začiatok 20. storočia a jeho priebeh, ale aj jednotlivé desaťročné etapy, ktoré bližšie charakterizujú hospodársko-politické podmienky, geopolitickú situáciu, územné plánovanie počas danej etapy, rozvoj urbánnej štruktúry mesta, aplikovanie vízií územného plánovania a príklady konkrétnych realizácií v danej etape. Čitateľ tak dostáva súhrnné informácie o elementoch vplývajúcich na rozvoj štruktúry mesta a na formovanie myšlienok územného plánovania. Práca sa v závere venuje zovšeobecneniu princípov územného plánovania, analyzuje jednotlivé elementy vyskytujúce sa v plánoch. V prehľadnej tabuľke je tak zosumarizovaný výskyt rovnakých myšlienok alebo súborov znakov plánovania, ktoré sa v jednotlivých dekádach vyskytujú v rôznych územných plánoch. Tabuľka súčasne sleduje aj realizáciu týchto elementov, z čoho niektoré sa nestali nikdy realizované, niektoré len čiastočne, iné sa realizovali v plnej miere. Niektoré názory na územie sa v čase menili a dochádzalo k ich transformácii, niektoré plány a intencie sa vyskytli a potom na niekoľko desaťročí zanikli, kým neboli opäť obnovené. Niektoré elementy v plánovaní boli zvažované aj po celé storočie, no k ich realizácii dodnes neprišlo. Napokon sa práca venuje popísaniu týchto elementov v čase, zhodnocuje myšlienky v plánovaní, nachádza spoločné znaky a prichádza k záverom o realizácii a plánoch výstavby. V práci sú spísané aj názory autora vyplývajúce zo záverov výskumu, ktoré sledujú možnosti transformácie a zlepšenia súčasného stavu mesta, hľadajú možnosti na zefektívnenie územnoplánovacej dokumentácie a aplikovanie nových prvkov v plánovaní.

Strategie intenzifikace sídlišť
Ing. arch. Pavlína Kolcunová, PhD.

Dizertační práce prezentuje koncept intezifikace sídlišť, formulovaný na bázi komplexních studií prostorových aspektů hustoty. Cílem práce bylo metodicky rozvinout parametr hustoty, který integruje jak kvantitativní, tak kvalitativní činitele. V teoretické části práce analyzuje prostorové aspekty hustoty v kontextu určité historické epochy; praktická část byla věnována případové studii, která srovnává prostorové vazby v rámci dvou diametrálně odlišných obytných prostředí. Odvozenou sérií ukazatel se potvrdila užitečnost rozšířit index hustoty  –  o fenomenologické a socioprostorové aspekty.

Kľúčové slová: FA STU, doktorandské štúdium, doktorandi, výskum, dizertačná práca, urbanizmus