Anotácie obhájených dizertačných prác

DNA dizajnu ako princíp tvorby. Pojmy meditatívnosť, kontemplatívnosť a ich odraz v dizajne
Ing. arch. Martin Somora, M. A., ArtD.

V dizertačnej práci DNA dizajnu ako princíp tvorby. Pojmy meditatívnosť, kontemplatívnosť a ich odraz v dizajne sa zameriavam na to, ako sa tieto pojmy používajú, a či vôbec, vo vzťahu k tvorbe všeobecne a špecificky v dizajne. Skúmam pôvodnosť ich významu a porovnávam ich používanie v súčasnosti. Konfrontujem teoretické východiská zaznamenané v teoretických prácach tvorcov. Proces vzniku diela možno extrahovať z týchto úvah v pojmovom reťazci, v ktorom je zhmotnená fáza spätá s pojmami meditatívnosť, kontemplácia. Na druhej strane, aktívne pôsobenie diela môže prinášať meditatívne možnosti vnímania a kontemplácie pre jeho používateľa. Skúmam odraz pojmov vo vybratých dielach zo slovenského prostredia. Poukazujem na možnosť vytvárania nových významov v dizajne pri použití inovatívneho materiálu v tradične vnímanom diele, produkte. Takto vzniknuté dielo podstupuje viacvrstvovú premenu, ktorá je zdrojom nových významov. Skúmané teoretické diela rozpracúvajú naznačený prístup. Uvádzam postupy z vlastných projektov, ktoré obohacujem novým poznaním v oblasti premeny materiálových významov a vplyvov metaforického myslenia. Predstavujem spôsob uvažovania prirodzene korešpondujúci s uplatňovaním pojmov meditácia, kontemplácia ako súčasť DNA tvorby špecificky v dizajne, ktorého výsledkom je reálne dielo poznamenané vznikom nových významov, metafor v špecifickom prostredí, v ktorom je umiestnené. Dielom je Kontemplatívna terasa – vznášanie. Popri reálnom diele prezentuje práca aj projekty I., II., III. Terasy nad vodou, ktorých riešenia skúmajú premeny materiálových významov vo vidieckom prostredí. Kľúčové slová: DNA, dizajn, tvorba, meditatívnosť, kontemplatívnosť, význam, materiál, kód, metafora, genius loci, povrch, svetlo, rurálne prostredie.

  • Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU v Bratislave bola obhájená v študijnom programe Dizajn

Metodický prístup v produktovom dizajne
Mgr. art. Matej Rudinský, ArtD.

Práca sa zaoberá problematikou metodického prístupu v produktovom dizajne ako reakcia na chýbajúci opis procesu dizajnérskej tvorby individualít, ale aj tímov. V praxi to znamená, že každý dizajnér pristupuje k tejto problematike individuálne (na základe intuície, vlastných skúseností alebo iných determinantov). Táto nekoncepčnosť často vyvoláva veľké manažérske a dizajnérske otázniky v procese tvorby s významnými ekonomickými vplyvmi, tento proces zbytočne komplikuje a znižuje efektivitu tam, kde je nanajvýš žiaduca. Vplyvy na kvalitatívne parametre produktu sú viac než významné, najmä pri komplexných zadaniach ako transport dizajn a digitálny produkt. Práca sa zameriava na metodický prístup pri tvorbe digitálneho produktu ako budúceho lídra vo sfére dizajnu, ktorého povaha je natoľko komplikovaná, že bez jasnejších postupov a konceptov je vzhľadom na veľké množstvo vstupov v každej fáze procesu nezvládnuteľný. Cieľom práce je opísať túto ustavične sa meniacu matricu, ktorá je flexibilná a poskytuje dizajnérom, ale aj tímom pevnú pôdu pod nohami. Záujem sa zameriava aj na vývoj a vznik digitálneho produktu, spoločenské okolnosti jeho vzniku až po súčasnú krízu vo svete v roku 2020. Apeluje na koncept transdisciplinárneho polylógu ako odpovede na nový stupeň spolupráce, ktorý zasiahne aj oblasť dizajnu, a poukazuje i na potrebu riešenia témy dizajnérskeho tímu.

Kľúčové slová: doktorandské štúdium, FAD STU, architektúra, produktový dizajn, výskum, dizertačná práca, dizajn