Alexy, Kavan, Trnkus: Pokus o reflexiu a vizualizáciu diela

Nikola Winková

ZHRNUTIE

Príspevok je pokusom o reflexiu a vizualizáciu celoživotného diela zakladateľov slovenskej urbanistickej školy stále aktívnych profesorov Alexyho, Kavana a Trnkusa. Reaguje na výstavu 3 PROFESORI ARCHITEKTI URBANISTI VYSTAVUJÚ VÝBER Z DIELA (1965-1995) v priestoroch foyeru Fakulty architektúry v Bratislave. Expozícia dokumentuje kľúčové etapy tridsaťročnej spolupráce týchto tvorcov, počas ktorej získali úspechy v medzinárodných i celoštátnych súťažiach, venovali sa vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Diela sme predstavili symbolicky na tridsiatich paneloch, ktoré sme rozdelili do troch základných kategórií TVORBA, VEDA a PUBLIKÁCIE. Vzhľadom na množstvo pôvodných dokumentov, ktoré sa profesorom podarilo dať do hromady, sme panely doplnili o prezentáciu originálov výkresov a modelov vybraných diel. Expozícia tak môže poskytnúť jedinečný obraz nielen o ich urbanistických koncepciách, teóriách a ich priemet do praxe, ale aj o formálnych znakoch urbanistickej tvorby v druhej polovici 20. storočia.

Výber príspevku prezentuje 16 najvýznamnejších diel, ktoré tvoria aj súčasť expozície. Nepochybne patrí medzi ne ich kľúčové dielo návrh na mestský sektor Bratislava Petržalka, súťaž na rozšírenie mesta Viedeň-Juh, alebo súťaže na obytné súbory Trnava Hlboká a Brno Bohunice. Z teoretických prác sa výber zameriava na základný výskum, ktorého cieľom bolo vymedzenie širšej mestskej centrálnej oblasti so zameraním na demonštráciu teórie transformácie vnútornej urbanistickej štruktúry a ktorý vyústil do definovania pojmov ako nosná ťažisková sústava mesta či urbanita. Z vedecko-výskumnej činnosti sme ďalej prezentovali výskum VEGA, venovaný problematike lokalizácie a percepcie dominánt riešenom na mestskej radiále Ružinovská ul.

Kľúčové slová: urbanizmus, dielo, reflexia, Alexy, Kavan, Trnkus, vizualizácia