Aktuálny stav odboru U3: Krajinná a parková architektúra

Pavel Lichard

ZHRNUTIE

Odbor ešte nie je akreditovaný napriek možnostiam daným platnou legislatívou a napriek tomu, že katedra je jediným školiacim strediskom tohto druhu v Slovenskej republike. Tento stav sa odrazil na počte študentov, ktorí sa hlásia na odbor U3, hoci v oblasti krajinnej a parkovej architektúry je nedostatok kvalifikovaných odborníkov. V učebných plánoch FA STU by sa tejto oblasti mala venovať vážnejšia pozornosť.

Kľúčové slová: Slovensko, krajinná a parková architektúra, krajinná architektúra, FA STU, akreditácia, parková architektúra