Aktuálne otázky navrhovania veľkopriestorov kancelárií: Smerovanie dizajnu pracoviska pod vplyvom súčasného vývoja

Jana Vinárčiková, Zuzana Humajová

ZHRNUTIE

Intelektuálne zameraný človek trávi približne jednu tretinu pracovného dňa v práci, v prostredí kancelárie. Napriek tomu žijeme v spoločnosti, v ktorej sme viac sústredení na interiérový dizajn bytových priestorov. Sme pripravení platiť za excelentný dizajn auta, ale nie sme si vedomí faktu, že neraz strávime omnoho viac času v kancelárii ako v interiéri automobilu. Dlhodobý pobyt v kancelárii má pritom na našu psychickú i fyzickú kondíciu omnoho významnejší dopad, ako si to väčšina z nás uvedomuje.

Súčasné kancelárie sú v dnešnej dobe často krát ponímané ako veľkopriestory, bunkové kancelárie sa stávajú menej bežnými. Veľkoplošné kancelárske formy nie sú v architektonickej a interiérovej tvorbe ničím novým, objavili sa už na začiatku 20. storočia. Ich benefity boli zdôrazňované od prvopočiatku ich vzniku, ich negatíva však stále nie sú dostatočne riešené a proklamované. Veľkopriestorová kancelária je architektonickou dimenziou, ktorej potenciál týkajúci sa zlepšenia podmienok na prácu nie je primerane preskúmaný resp. ktorému nie je mu venovaná dostatočná pozornosť. Touto dimenziou je nesporne I samotná pracovná stanica zamestnanca a jej dizajn. V kontraste k súčasným tendenciám zamestnávateľov vytvárať neteritoriálne, nomádske kancelárske prostredie bez existencie fixne pridelených miest, existuje silná vôľa človeka „vlastniť“ osobný priestor na vykonávanie pracovných činností. Zamestnanci sú neraz na svoje pracovisko výrazne „naviazaní“, keďže ho vnímajú ako prostriedok ich vlastnej identifikácie v priestore a zároveň stotožnenia sa so samotnou inštitúciou. Daný fakt je jedným z hlavných dôvodov, prečo osobné, presne pridelené pracovné miesta v rámci kancelárii typu „Open space“ naďalej pretrvávajú a prečo je ich dizajn i priestorové koncepty potrebné v budúcnosti naďalej skúmať a rozvíjať.

Predmetný článok sa zaoberá historickým kontextom, najčastejšie pertraktovanými oblasťami v sfére veľkoplošných kancelárií, ako i naznačením potenciálnych možných tendencií súvisiacich s dizajnovým stvárnením pracovnej stanice. Jeho súčasťou je i prezentácia výsledkov vlastného výskumu doktorandky Ing. arch. Zuzany Humajovej realizovaného v rámci projektu dizertačnej práce, zameraného na skúmanie preferencií zamestnancov vo vzťahu k dizajnu pracovného miesta. Dotazníkový prieskum, ojedinelý svojho druhu na Slovensku, bol prevedený v piatich rôznych veľkopriestorových kanceláriách v Bratislave na vzorke 148 respondentov. Prieskum pozostával z dvoch základných smerovaní, z ktorých prvé bolo zamerané na overovanie a definovanie spokojnosti či nespokojnosti zamestnancov s určitými, na základe predvýskumu vytypovanými súčasťami pracoviska. Druhé smerovanie sa týkalo zisťovania naplnení očakávaní pracovníkov vo vzťahu k aktuálnemu stavu vlastného pracoviska. V článku sú prezentované mnohé zaujímavé fakty, poukazujúce na nutnosť zaoberania sa problematikou pracovného miesta v komplexnejšom a zároveň užšom kontexte. Ako hlavné problémové oblasti sa ukázali absencia vlastného svietidla s možnosťou individuálnej regulácie, neregulovateľná výška pracovnej plochy a nedostatočné miesto na odloženie tašky či kabelky. V súvislosti s dizajnovým stvárnením kancelárií sa zároveň vynárajú požiadavky na integráciu prírodných elementov a aplikáciu prírodných farebných odtieňov. Na základe výsledkov prieskumu možno konštatovať, že veľkopriestorové kancelárie v Bratislave vyžadujú nutné zmeny smerujúce k vylepšeniu ich interiérového vzhľadu, ako i výtvarného a funkčného ponímania pracovísk. Budúci dizajn pracovných staníc vo veľkopriestorových kanceláriách by mal integrovať požiadavky zamestnancov a ponúkať nové alternatívy k súčasnému, neraz nedostatočne riešenému kancelárskemu nábytku, alternatívy, ktoré sa stanú základným odrazovým mostíkom na ceste k dosahovaniu nových kvalít administratívneho interiéru.

Kľúčové slová: administratívny interiér, dizajn pracoviska, inovácie, ergonómia, otvorená kancelária, emočný komfort, nábytok