ZHRNUTIE Dnešný priemyselný areál nesúci názov Istrochem, pred tým Chemické závody Juraja Dimitrova, ktorý sa nachádza na severovýchode Bratislavy, v mestskej časti Nové mesto, prešiel od svojho založenia zložitým vývojom. Okrem samotného výrobného závodu, ktorý vznikol transformáciou bývalej továrne na dynamit a ďalšie výbušniny, založenú Švédom Alfredom Nobelom v roku 1873, spadajú do historického vývoja územia aj priľahlé […]