ZHRNUTIE Mestá sú ekonomický a sociálny fenomén, ktorý odráža zrýchľujúce sa javy, premietajúce sa do priestoru a ich štruktúry. S nástupom informačnej éry a technologického pokroku získalo mesto nový prívlastok – smart city. Vplyv inovácií na súčasné mesto je zreteľný v každej jeho oblasti. Či už ide o zmenu správania, ekonomiky, alebo správy a tvorby […]

ZHRNUTIE Príspevok sa zaoberá výstavbou železníc v Bratislave (Prešporku), determinujúcich koncentráciu továrenských areálov pozdĺž nej, najmä na okraji mesta, no prirodzene aj v blízkosti jednotlivých železničných staníc. Analyzuje i problematiku železnice v meste, spočiatku nápomocnej, postupne prekážajúcej v jeho ďalšom vývoji. Snahy o vlakové prepojenie Bratislavy s Viedňou sa objavujú v prvej polovici 19. storočia. V tom čase sa však napojenie […]

Editoriál

Henrieta Moravčíková

Urbanizmus a územné plánovanie prekonávajú v krajinách bývalého východného bloku od konca 20. storočia krízu. Tá súvisí jednak so zmenou spoločenského zriadenia, keď socialistické plánované hospodárstvo nahradila trhová ekonomika, a jednak so zmenami vnútri profesie v oblasti organizácie práce a výkonu povolania. Najdôležitejšou zmenou však prešlo chápanie plánovacieho procesu, urbanizmu a mesta. Modernistická verzia urbanizmu […]

ZHRNUTIE Po roku 1989 sa na Slovensku v oblasti územného plánovania udiali dramatické zmeny, ktoré podnietila zmena spoločenských podmienok, ale aj zmena paradigmy v oblasti plánovania a regulácie výstavby v meste. Prakticky v celom Československu to znamenalo odmietnutie modernistickej urbanistickej praxe. V Bratislave sa to prejavilo mimoriadne intenzívne. V priebehu niekoľkých rokov zanikli desaťročia budované […]

ZHRNUTIE Príspevok sa venuje téme uplatnenia strategického plánovania na miestnej úrovni v plánovacom systéme SR. V úvode sa konštatuje, že meniace sa spoločensko-ekonomické podmienky globálneho charakteru kladú nové nároky na podobu priestorovo-relevantného plánovania. Ďalej stručne opisuje počiatky a vývoj strategického plánovania, predovšetkým v  aplikačnej rovine sídelných systémov. Oproti fyzickému (územnému) plánovaniu, ktorého moderné dejiny siahajú […]