ZHRNUTIE Príspevok sleduje komplex metód hodnotenia verejných priestorov, ktoré sú zamerané jednak na celkové posúdenie kvality verejných priestorov, ako aj na metódy zamerané na hodnotenie vybraných aspektov verejných priestorov. Postihuje ako teoretické východiská, tak praktické uplatnenie uvedených metód v reálnych podmienkach, na konkrétnych príkladoch vybraných miest v zahraničí. Príspevok sa ťažiskovo zameriava na metódy, ktoré […]

„V súčasnosti experimentuje architektúra iba s parametrami, ktoré matematicky opisujú formu a výsledkom sú ‚iba‘ zaujímavé, geometricky expresívne objekty. Chýba vízia ako tento nástroj naozaj naplno využiť. Máme hračku, ale nevieme, na čo ju v skutočnosti treba.“ Radek Brunecký [1] Čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúce technologické možnosti umožňujú plánovať a realizovať stále komplikovanejšie štruktúry. Vďaka progresívnym […]

Konštrukcie povrstvených a nepovrstvených technických textílií a fólií – inak membránové konštrukcie, patria do skupiny ľahkých povrchových štruktúr. Používajú sa prevažne na prekrytie veľkorozponových priestorov a štruktúr s veľkým povrchom. Nezaplatiteľnou vlastnosťou membrán je, že materiál možno namáhať ťahovým napätím. Stavby tohto druhu sa vyznačujú mimoriadnou úspornosťou, a napriek určitým priestorovým nárokom, nárokom na podpornú […]

Kriminalita je fenomén starý ako ľudská civilizácia a rozšírený globálne. Boj s kriminalitou osciluje medzi reštrikciou a prevenciou. Globálny charakter kriminality, prirodzene, prináša medzinárodnú spoluprácu aj v oblasti prevencie. Konkrétnym príkladom je projekt CPTED – Crime Prevention Trough Environmental Design (Prevencia kriminality tvorbou prostredia). Koncepcia CPTED okrem iného prináša aj spoluprácu policajných zložiek s architektmi […]