ZHRNUTIE Príspevok sa venuje problematike alejí a stromoradí v mestskom prostredí. Uličné stromoradia sú významné prírodné prvky mestských štruktúr, spájajúce jednotlivé plochy vegetácie do uceleného systému mestskej zelene. Patria medzi  najproblematickejšie a najnáročnejšie objekty zelene na realizáciu a údržbu. Stromoradia a aleje v mestskom prostredí, ako sprievodný prvok komunikácií, sú spravidla súčasťou cestnej zelene. Cestná zeleň má […]

ZHRNUTIE Cieľom každej spoločnosti je vytvárať optimálne podmienky pre bývanie a život obyvateľov.  S rýchlym nárastom a rozvojom sídel a vôbec urbanizáciou dochádza k vytváraniu množstva faktorov, ktoré negatívne pôsobia na životné prostredie. Tento proces spôsobuje vytláčenie podstatnej zložky urbanizovaného prostredia, ktorou sú stromy a ostatné vegetačné prvky. Veľká časť vegetácie je vystavená podmienkam, ktoré väčšinou nezodpovedajú […]