ZHRNUTIE Slovo „Hra” sa nám prirodzene spája s deťmi. Je základom emočnej pohody a duševného zdravia dieťaťa. Má priamy vplyv na jeho vyvážený vývin, či už po psychickej alebo fyzickej stránke. Hra je v živote človeka natoľko dôležitá, že ju Úrad najvyššieho komisára OSN pre ľudské práva uznal ako najdôležitejšiu primárnu potrebu každého dieťaťa. Deti sa vďaka hre […]

ZHRNUTIE Článok Reflexie Európskych škôl architektúry a ich učebných systémov sa zaoberá problematikou priestorových súvislostí budov škôl architektúry vzhľadom na ich inštitucionálny charakter a formy výučby. V prieniku týchto 2 skúmaných javov vznikajú rôzne priestorové formy škôl a to ako vzhľadom na ich architektonickú podobu, tak hlavne priestorové nároky v súvislosti s rôznym používaním a […]

Editoriál

Christian Hanus

Už viacero desaťročí sa na univerzitách vynára potreba interdisciplinárneho a transdisciplinárneho prístupu k vedeckým otázkam – nielen v oblasti výskumu, ale aj vo vzdelávaní. Pri pohľade na univerzitné študijné plány rôznych študijných odborov je však zrejmé, že túto formu výučby sa darí implementovať iba v relatívne malom rozsahu. Podobne je to aj vo vzdelávaní architektov […]

Editoriál

Bohumil Kováč

Naša fakulta v uplynulých dňoch ukončila prípravu na nastávajúcu komplexnú akreditáciu. Istým pevným pilierom v hľadaní odpovede na otázku ako ďalej, je skutočnosť, že naše študijné programy v odbore Architektúra a urbanizmus sú nostrifikované Európskou úniou. Toto bolo veľmi dôležité východisko aj pri diskusii o obsahu štúdia. Bakalársky stupeň je relatívne stabilizovaný, istý pohyb bude […]

Úspešná škola

Branislav Jelenčík

ZHRNUTIE Cieľom tohto príspevku je zmapovať problematiku úspešnosti školy (fakulty) cez prizmu exaktných, objektívnych kritérií a ovplyvňujúcich faktorov. Nejde však o kritéria akademického sveta, či kritéria diktované štátnymi inštitúciami. Problém analyzujem metodikami súčasného marketingu vzdelávania. Jednako preto, že iný uhoľ pohľadu nemôže uškodiť, jednako preto, že už zopár rokov sme súčasťou globalizovaného trhu s inými pravidlami a myslením ako […]

Editoriál

Mária Topolčanská

Myslím na meno tejto školy, Fakulty architektúry STU v Bratislave. Aj tento časopis je iniciatívou to meno znova formulovať, prekladať a zapisovať. Od svojho návratu zo štúdia v zahraničí sa neviem zbaviť dvojitého pohľadu na našu školu, fakultu, na ktorej som sama kedysi získala univerzitné vzdelanie a teraz v ňom externe podporujem mladších budúcich architektov. […]

Len učiť nestačí

Branislav Jelenčík

ZHRNUTIE Príspevok sa venuje problematike efektívnej prípravy absolventov pre prax. Osobitne analyzuje skupinu kritérií, ktoré sú rozhodujúce pre atraktívnosť absolventa pri uchádzaní sa o prácu, alebo spoluprácu z pozície podnikateľa, živnostníka. Výsledkom analýzy je skupina rámcových téz rozpracovaných v príspevku: Príprava absolventa pre prax nespočíva iba v teoretickom a praktickom zvládnutí akreditovaného učiva. V praxi využiteľný a perspektívne vnímaný absolvent musí disponovať […]