Milan Michal Harminc (7. október 1869 – 5. august 1964) patrí k výnimočným osobnostiam architektúry a staviteľstva prvej polovice 20. storočia na Slovensku a v strednej Európe. Harmincova architektúra dodnes tvorí integrálnu súčasť miest a obcí po celom Slovensku aj  v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a na Ukrajine, nástupníckych štátoch Rakúsko-Uhorska. Harminc bol samouk a vďaka […]

Bratislava v 19. storočí, keď ešte bola známa ako Pressburg, Prešporok alebo Pozsony prešla zásadnými historickým zmenami sociálno-ekonomického, národno-politického, vedecko-technického a kultúrneho rázu. Od neskorého feudalizmu nastal historický prelom k modernej dobe. Na rozdiel od hektického vývoja v 20. storočí, zmeny postupovali pomaly a tak pokračovali až do vypuknutia prvej svetovej vojny. Preto sa tiež […]

Kto je architekt?

Marián Duda

Kto je architekt? – jednoduchá a jasne formulovaná otázka. Pre niekoho je odpoveď jednoznačná, pre iného zahalená nejasne hmlistým rúškom nevedomosti a hľadania. Každý človek uvažujúci nad voľbou profesie architekta prechádza istým pokusom zodpovedať túto zásadnú otázku, no omnoho podstatnejším momentom je náhle zjavenie sa otázky v mysliach študujúcich či pracujúcich architektov. Toto precitnutie z […]

Architektúra jednoznačne patrí k odborom, cez ktoré môžeme lepšie pochopiť vývoj spoločnosti aj kultúru národa, hoci v našich končinách sa traduje, že pri architektúre ide o spojenie umenia a techniky. Monografie o architektoch prinášajú cenné, často úplne nové poznatky a zasadenia do slovenských dejinných rámcov, hoci v súčasnosti sú komplexne spracované len naozaj tie najvýznamnejšie […]

ZHRNUTIE Pojem verejný priestor a jeho problematika sa stáva medziodborovou otázkou a vecou verejnou. Rôzni aktéri vo verejnom priestore majú aj rôzne očakávania. Téma má svoj historický vývoj a interdisciplinárny prierez. Nesporné sú urbanistické súvislosti problematiky. Aké je historické, súčasné a aká je perspektíva postavenia profesie architekta v problematike riešenia verejných priestorov? Problémom sa ukazuje aj legislatívne definovanie […]

Kniha Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku je prvou publikáciou z koncepcie (Pre)myslieť architektúru. Pre mňa osobne je to knižná udalosť roka, lebo sa tiež venujem problematike architektúry 20. storočia. Táto práca nechce byť recenziou knihy, no súčasne by som sa rád opieral o fakty v nej, a na jej príklade načal […]

Predstavenie novej publikácie o architektúre verejnosti sa zvykne nazývať aj sviatkom architektúry. A je len príznačné, že tento sviatok pripravili renomovaní historici architektúry, Jana Pohaničová a Matúš Dulla, ktorí 6. októbra 2014 v predvečer 145. výročia narodenia Michala Milana Harminca „uviedli do života“ knihu Michal Milan Harminc (1869 – 1964) – Architekt dvoch storočí. O […]

ZHRNUTIE V  reflexiách, textoch, angažovaných prejavoch a samozrejme v komentovanej tvorbe architekta Štefana Svetka (1926 – 2009) je možné čítať  netrpezlivosť a nepokoj z nespravodlivosti spoločenského systému, dopadajúci a deformujúci osobné i inštitucionálne profesijné postupy. Nepokojný charakter tvorcu  sa dá rovnako jednoducho čítať z jeho nezameniteľného rukopisu. Chýba mu, tak ako v architektúre aj v kresbe a písme zjemnené prvky, uhladenú […]