ZHRNUTIE Príspevok sa venuje problematike alejí a stromoradí v mestskom prostredí. Uličné stromoradia sú významné prírodné prvky mestských štruktúr, spájajúce jednotlivé plochy vegetácie do uceleného systému mestskej zelene. Patria medzi  najproblematickejšie a najnáročnejšie objekty zelene na realizáciu a údržbu. Stromoradia a aleje v mestskom prostredí, ako sprievodný prvok komunikácií, sú spravidla súčasťou cestnej zelene. Cestná zeleň má […]