Historicko-typologický vývoj barokových krovových konštrukcií na území Slovenska Mgr. Daniela Zacharová, PhD. Dizertačná práca skúma barokové krovy na území Slovenska, ich typologický vývoj od raných foriem 17. storočia cez vyspelé konštrukcie typické pre 18. storočie po vyľahčované schémy siahajúce do obdobia polovice 19. storočia. Práca formálne pozostáva z desiatich kapitol (vrátane úvodu, záveru a referencií). Z obsahového hľadiska […]

Urbanizmus 20. storočia na Slovensku. Prípadová štúdia Bratislavy Ing. arch. Peter Horák, PhD. Dizertačná práca zachytáva dve roviny v rozvoji mesta Bratislavy. Územné, regulačné a smerné plány predstavujúce element vízie, ktoré prinášajú intencie k rozvoju mesta, stimulujú a usmerňujú nárast, koncepciu, lokalizáciu štruktúry mesta, prinášajú nové podnety meniace sa v čase. Rozvoj štruktúry mesta je elementom reality, keď vízie z územných […]

Priestorová a funkčná adaptabilita viacúčelových športových zariadení Ing. arch. Martin Hudec, PhD. Zmena životného štýlu a iné ekonomické a sociálne faktory prispievajú k zmene nárokov na šport a športové stavby. Prispôsobenie sa podmienkam vytvoreným nárokmi používateľov, prevádzkovateľov alebo nárokom mesta či obce je konceptom udržateľnej architektúry. Jedným z nástrojov je adaptácia stavieb na viacúčelové športové zariadenia. Prvá časť práce predstavuje stručnú […]

Hotel v kontexte mestského prostredia Ing. arch. Radka Kubaliaková, PhD. Výskum hotela v kontexte mestského prostredia sa zameriava na interakciu polohy hotela s funkciou a formou v zmysle optimalizácie aspektov podporujúcich mestskosť hotela v centrálnej mestskej zóne. Snaží sa zachytiť a pochopiť rôznorodosť hraníc hotelovej intimity a verejnej priepustnosti, ktorá je pre život mesta kľúčová. Hlavnou otázkou výskumu je, ako môže hotelové zariadenie […]

DNA dizajnu ako princíp tvorby. Pojmy meditatívnosť, kontemplatívnosť a ich odraz v dizajne Ing. arch. Martin Somora, M. A., ArtD. V dizertačnej práci DNA dizajnu ako princíp tvorby. Pojmy meditatívnosť, kontemplatívnosť a ich odraz v dizajne sa zameriavam na to, ako sa tieto pojmy používajú, a či vôbec, vo vzťahu k tvorbe všeobecne a špecificky v dizajne. Skúmam pôvodnosť ich významu a porovnávam ich […]

Dizajn ako transkultúrny fenomén Mgr. art. Jana Kumorovitzová, ArtD. V dizertačnej práci skúmame postavenie dizajnu v transkultúrnej, západne orientovanej spoločnosti. Človeka, ako jej fyzického predstaviteľa, považujeme za primárneho nositeľa hodnôt a kontextu. Prostredníctvom jeho vnímania a uspokojovania vlastných potrieb, cyklicky sa opakujúcich pre vývojové nedostatky druhu Homo sapiens sapiens, určujeme dizajn ako univerzálny spôsob ich kompenzácie. Skrz využívané spektrum […]

Architektonická symbolika v divadelnej scénografii Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. Divadelný priestor atmosféry, rovnako ako architektonický utilitárny priestor, má svoje kultúrne a spoločenské funkcie. Od počiatkov veľkých divadelných reforiem 20. storočia sa divadelný projekt stával výrazným, originálnym reinterpretovaním dramatickej predlohy. Divadlo malo tendenciu byť apelatívnou výpoveďou nielen z hereckej a literárnej stránky, ale aj […]

Možnosti rozvoja mesta na plochách brownfields Ing. arch. Alena Bindzárová, PhD. Dizertačná práca Možnosti rozvoja mesta na plochách brownfields rozoberá aplikáciu nástrojov udržateľnosti na opustené miesta sídel. Zámerom je v teoretickej rovine vyhodnotiť mieru reálneho zapájania týchto princípov do politiky plánovania, do stavby mesta, do úpravy urbánneho prostredia. Cieľom je tiež poukázať na možnosti integrácie […]

Zmysel čistej architektúry: Obyčajnosť – každodennosť – banálnosť – v premýšľaní súčasnej architektúry Ing. arch. Martina Nováková, MSc., PhD. Práca sa zaoberá architektúrou, ktorá sa opiera o obyčajné, každodenné a banálne a skúma, ako je táto inšpirácia používaná a premenená v súčasnej architektonickej tvorbe. Sústreďuje sa na architektúru v nemecky hovoriacich častiach Európy v posledných dvoch desaťročiach […]