ZHRNUTIE Náš príspevok vychádza z dizertačnej práce s názvom: Architektúra v pohybe, pohyb v architektúre. Tá sa venuje výskytu pohybu v architektonickej teórii aj praxi, v histórii aj súčasnosti.  Osobitne sa v nej potom zaoberáme procesívnym pohybom a jeho prítomnosťou v slovenskej architektúre. V príspevku sa zameriavame na druhy procesívneho pohybu, ktoré majú dosah na koncepciu […]

ZHRNUTIE Práca si dáva za úlohu spracovať výskyt pojmu pohyb v architektonickej teórii aj praxi. Chceme v nej konfrontovať dve zjavne protichodné entity, pohyb a architektúru. Pohyb reprezentujúci dynamický dej a architektúru reprezentujúca stabilitu. Obe sú síce v zjavnej opozícii, ale jedna bez druhej akoby nemohli existovať. Toto tvrdenie sa pokúsime podporiť poznatkami z teórie architektúry, z jej histórie aj súčasnosti. […]