Bratislava v 19. storočí, keď ešte bola známa ako Pressburg, Prešporok alebo Pozsony prešla zásadnými historickým zmenami sociálno-ekonomického, národno-politického, vedecko-technického a kultúrneho rázu. Od neskorého feudalizmu nastal historický prelom k modernej dobe. Na rozdiel od hektického vývoja v 20. storočí, zmeny postupovali pomaly a tak pokračovali až do vypuknutia prvej svetovej vojny. Preto sa tiež […]

K monografii # Harminc

Ľudovít Hallon

Od 60. rokov 19. storočia do 60. rokov 20. storočia dnešné územie Slovenska zažilo viaceré zásadné štátoprávne, národnopolitické, sociálno-ekonomické a kultúrnohistorické medzníky. V uvedenom období Slovensko prešlo od habsburskej monarchie, cez medzivojnové demokratické Československo a samostatný Slovenský štát pod  patronátom nacistického Nemecka až po komunistický totalitný režim obnovenej ČSR, kde sa striedali obdobia politickej neslobody […]