Alexy, Kavan, Trnkus: Pokus o reflexiu a vizualizáciu diela

Nikola Winková